پرسشنامه جو ایمنی نوردیک NOSACQ-50 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه جو ایمنی نوردیک NOSACQ-50

تاکنونابزارهایمتعددیبهمنظورارزیابیجوایمنیارایه شدهاستکهازجملهآنهامیتوانبهپرسشنامه 18 بعدی فلین[1]وهمکارانشدرصنایعانگلستان،پرسشنامه 20 سؤالیزیدیوهمکاران وپرسشنامه 11 سؤالیوثوقیو همکاراندرتکنسینهایاورژانسپزشکی اشارهنمود. درمیانابزارهایارایهشدهبرایبررسیجوایمنی، پرسشنامهایکهبرمبنایجنبههایتئوریکیجوایمنی پایهگذاریوبهزمینه هایروانشناسینیزتوجهنمودهباشد، بندرتدیدهمیشود.

پرسشنامهجوایمنینوردیک(safety climate questionnaireNordic) کهباعنواناختصاری 50 NOSACQ-شناختهمی شود،از پرسشنامههایمعتبردرزمینهبررسیجوایمنیمی باشدکه توسطتیممتخصصانجوایمنیشغلیچندینکشورنوردیک (دانمارک،نروژ،ایسلند،فنلاندوسوئد)  بارهبریمرکزتحقیقملیمحیطکاردانمارک(NRCWE) توسط Pete Kines طراحیشدهاست(یوسفی و همکاران1392).

 

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.ir[1] - Flinتاریخ : چهارشنبه 94/8/20 | 4:48 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق