پرسشنامه شیفتگی کاری[1] باکر (2008) (WOLF) - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
آموزش رایگان سئو، سئو روز
آموزش رایگان سئو، سئو روز

پرسشنامه شیفتگی کاری[1] باکر (2008)  (WOLF)

علمروانشناسیمثبت،رویکردینویندرروانشناسیاستکهبه جایتمرکزبرجنبه هایمنفیوجودیانسانبرجنبه هایمثبت تمرکزکردهوهدفآنتغییرتمرکزروانشناسیازاختلالات روان شناختیبهسمتکیفیتمثبتزندگیاست. نتیجهاین علاقهبهجنبه هایمثبتروانشناسی،ایجادسازه هایجدیداست کهدراینراستاشیفتگیبهعنوانیکیازجدیدترینسازه های روانشناسیمثبتمطرحمی باشد.

شیفتگیبرایاولینبارتوسطپروفسورسیکزنتمیهالیابداعو توصیفشد. اوتجربهشیفتگیرادرمرکزروانشانسیمثبتقرار دادوآنرابهعنوانحالتیازهشیاریتعریفکردکهدرآنفرد کاملاًدریکفعالیتغرقمی شود،به طوریکهدرآنحالهیچ چیزدیگرمهمبهنظرنمی رسد. اینتجربهبهخودیخود،بسیار لذتبخشبودهوباعثمی شودافرادباوجودهزینه یزیاد،فقط به خاطرخودفعالیتدرآندرگیر شوند. لذتحاصلازفعالیت، انگیزشدرونیبرایانجامفعالیتودرگیریکاملدرفعالیتازجنبه هایمهمتجربه یشیفتگیمی باشند. باکربرای اولینبارمدلشیفتگیدرموقعیتکاریرامطرحکردوآنرابه عنوانتجربه یاوجکوتاهمدتدرکارتعریفکردکه،هنگامیرخ

می دهدکهبینانتظاراتشغلیوتواناییحرفه ایکارکنان،تعادل وجودداشتهباشد. برطبقنظرباکرمدلشیفتگیمرتبطباکاربه وسیلهسهعنصرجذب،لذتکاری،انگیزشدرونیکارمشخص می شود (گل کاری و همکارانش، 1392)

برایسنجششیفتگیمرتبطباکارازپرسشنامهشیفتگیمرتبطباکارکهتوسطباکرساختهشدهاست،استفاده می شود.

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.ir[1]  - The Work-Related Flow Inventory (WOLF)تاریخ : چهارشنبه 94/8/20 | 4:53 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق