پرسشنامه مشاهده حرکتی (PMOQ-T) - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
آموزش رایگان سئو، سئو روز
آموزش رایگان سئو، سئو روز

پرسشنامه مشاهده حرکتی  (PMOQ-T)

 ازاین پرسشنامه  برایشناساییکودکاندرمعرض خطراختلالهماهنگیرشدی (DCD)استفادهمی شود.

بسیارندکودکانیکهظاهرطبیعیدارند،رشدجسمیو ذهنیآنهابهنجاراست،ولیعملکردهایحرکتیآنهادر مقایسهباهمسالانضعیف تراستودرفراگیریمهارت های معمولیزندگیمشکلدارند. اختلالهماهنگیرشدی[1](DCD) عبارتیاست کهدرچهارمینویراست تجدیدنظرشدهراهنمایتشخیصیوآماریاختلال های روانی(DSM-IV-TR)  [2] برایتوصیف ایندستهازکودکانپیشنهادشدهاست. شناسایینشانه هایایناختلالازکودکیبه کودک دیگرمتفاوتاست،ازاینروبرایشناساییو تشخیص کودکاندرمعرض خطر،ابزارهایگوناگونبه کارمی رود. مجموعهآزمون هایحرکتیمعتبرواستانداردیمانند آزمونتبحرحرکتیبرونینکس- اُزرتسکی (BOTMP) ، مجموعهارزیابیحرکتیبرایکودکان(M-ABC)،وآزمونرشدحرکتیدرشت(TGMD-2)برایتشخیص ایناختلالارایهشدهاست. پرسشنامه مشاهده حرکتی برای آموزگاران (PMOQ-T) از 18 گویه و 2 خرده مقیاس عملکرد حرکتی عمومی (14 سوال) و نوشتن (4 سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی عملکرد حرکتی درشت و ظریف کودکان سنین 5 تا 11 سال در اجرای فعالیت های روزمره و انجام تکالیف مدرسه بکار می رود(صالحی،زارع زاده وسالک ،1391).

PMOQ-T یک ابزارتشخیصیاولیهاست. ازآننمی توانبه عنوان تنهاابزارغربالگریکودکانمبتلابه DCD  استفادهنمودوارزیابینهاییوتکمیلیبایدبه وسیلهابزارهای1حرکتیاستاندارد شدهومعتبرصورت پذیرد(صالحی،زارع زاده وسالک ،1391).

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.ir


[1] - Developmental Coordination Disorder

[2] - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition- Text Revisionتاریخ : چهارشنبه 94/8/20 | 5:3 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق