فهرست وارسی عملکرد: عملکرد وظیفه ای(بیرن وهمکاران) و عملکرد زمی - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فهرست وارسی عملکرد:  عملکرد وظیفه ای(بیرن وهمکاران) و عملکرد زمینه ای ( کونوی)

ارتقاء عملکرد شغلی 1 یکی از مهمترین اهدافی است کهمدیران سازمان ها در پی آن هستند چرا که ارتقاء بهره وری را درجامعه فراهم ساخته و باعث ارتقای اقتصاد ملی و همین طور ارتقا کیفیت خدمات و تولید سازمان ها خواهد شد. عملکرد شغلی درجه ای از انجام وظایف محوله به فرد در شغل ویمی باشد. عملکرد را فعالیت هایی تعریف کرده اندکه به طور معمول بخشی از شغل و فعالیت های فرد است و باید آن را انجام دهد . توان و تمایل فرد را عوامل اساسی در عملکرد و بهره وری فرد معرفی کرده اند.  یعنی فرد تا چه اندازه توان (دانش،مهارت، تجربه و شایستگی) انجام کار ها را دا شته و تا چه اندازه ای تمایل (انگیزش، علاقه، تعهد و اعتماد) به انجام کار دارد. اعتقاد بر آن است که عملکرد شغلی دو مؤلفه را در بر میگیرد، مؤلفه اول عملکرد وظیفه ای است که نیازمندی ها و الزامات شغلی را منعکس می کند و مؤلفه دوم عملکرد زمینه ای است که فعالیت های تعریف نشده و نامشخص نظیر، کار تیمی و حمایتی را در بر می گیرد (علیرضایی و همکارانش ،1392).

فهرست وارسی عملکرد: فهرست وارسی عملکرد دو بعد عملکرد وظیفه ای و زمین های مورد سنجش قرارگرفته است. عملکرد وظیفه ای از طریق فهرست وارسی 10سؤالی  (به عنوان مثال میزان تمایل به یادگیری را در خود مشخص کنید؟) ، توسط بیرن وهمکاران سنجیده شد(بیرن و همکارانش، 2005).

عملکرد زمینه ای نیز از طریق فهرست وارسی 17 سؤالی کونوی ( میزان روابط بین فردی را در خود مشخص کنید؟)  ، مورد سنجش قرار گرفت( کنوای و همکار انش، 1999).

 این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه ها  همین جا لیست پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.

 تاریخ : چهارشنبه 95/3/19 | 8:18 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق