پرسشنامه آلکسی تیمیای تورنتو (TAS): - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه آلکسی تیمیای تورنتو  (TAS):

آلکسی تیمیابهمعنینبودکلمهایبرایبیانحالاتخلقی است ( سایفنوس[1]، 1973).   آلکسی تیمیایکمفهومچندبعدیاستوبرخی ازویژگیهایآنعبارتازدشواریدرتوصیفاحساسات، دشواریدرتمایزوافتراقبیناحساساتوحسهایبدنی،ناتوانیدربرقراریارتباطبادیگران،کاهشخیالپردازیو رویاهاوتمرکزبرتجارببیرونیبود.  ( باگبی[2]، 1986).

      این مقیاس در سال 1986 توسط  تایلور ساخته شد و در سال 1994 توسط بگبی و همکارانش تجدید نظر گردید . در این مقیاس بیست ماده ای ، سازه آلکسی تیمیا در سه زیر مقیاس 1- دشواری در تشخیص احساسات (DIF) که توانایی آزمودنی در شناسایی احساساتش و تمایز میان احساسات با حسهای بدنی را ارزیابی می کند2- خرده مقیاس  دشواری در توصیف احساسات (DDF) که توانایی شخص در بیان احساسات و اینکه آیا قادر است احساسات خودش را در قالب لغات بیان کند یا خیر،  می سنجد . 3- خرده مقیاس  تفکر با جهت گیری خارجی  (EOT)  که میزان درون نگری و عمیق شدن فرد در احساسات درونی خودش و دیگران را بررسی می کند .ارزیابی می شود.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

 علاوه بر آن چندین مقاله مرتبط علمی پژوهشی به عنوان هدیه ضمیمه پرسشنامه می  باشد. .

برای مشاهده لیست پرسشنامه ها  همین جا لیست پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.

 

 

 [1]- Sifneos

[2]- Bagbyتاریخ : یکشنبه 95/3/23 | 12:1 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق