پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری

سرمایه فکری فراهم کننده یک پایگاه منابع جدید است که از طریق آن سازمان می تواند به رقابت بپردازد(بنیتی، 1996).   بنتیس  (1998) معتقد اسـت سـرمایه فکـری عبـارت از تـلاش بـرای اسـتفاده مـؤثراز دانـش (محـصول نهـایی) در مقابـل اطلاعـات (مـاده خـام) اسـت. سـرمایه فکـری اصطلاحی برای ترکیـب دارایـی نـاملموس بـازار،دارائی فکـری، دارائـی انـسانی و دارائـی زیرساختاری است،که سازمان را برای انجام فعالیت هایش توانمند می سـازد (بروکینگ، 1996).  

از دیـدگاه روس و همکارانش  (1997) سرمایه فکری شامل همه فرایندها ودارایی هایی است کـه معمـولاً در ترازنامه نشان داده نمی شوند و همچنین شامل همه دارایی هـای ناملموسـی اسـت (مثـل، مارکها ،ی تجاری حق ثبت وبهره برداری و نامهای تجاری ) که در روش های حسابداریمدرن مورد توجه قرارداده می شوند.به عبارت دیگر، سرمایه فکری عبـارت از جمـع دانـش اعضاء سازمان وکاربرد دانش آنها است . استوارت  (1997)معتقد اسـت سـرمایه فکـری شـامل دانش، اطلاعات، دارائی فکری و تجربه است که می تواند برای ثروت آفرینی مورد استفاده واقع شود.سرمایه فکری توانایی ذهنی جمعی یا دانـش کلیـدی بـه صـورت یـک مجموعـه است .

محققان و دست اندرکاران رشته سرمایه فکری ، برروی سـه عنـصر آن اتفـاق نظر دارند : که عبارتند از  سرمایه انسانی ، و سـرمایه رابطـه ای ، سرمایه سـاختاری.

پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری، توسط بونتیس (1998) ساخته شده است و دارای 42 سؤال بسته پاسخ می باشد . این سازه دارای سه مؤلفه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای(مشتری) را مورد اندازه‏گیری قرار می دهد.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.همچنین  همراه آن  2 مقاله مربوطه و به صورت رایگان وجود دارد .

 

 

 

برای مشاهده لیست همه ی پرسشنامه  ها اینجا بر روی  پرسشنامه استاندارد کلیک بفرمایید.

 

 - Human capital

- Structural capital

- Relational capitalتاریخ : چهارشنبه 95/4/30 | 10:41 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق