مقیاس تعلل ورزی تصمیم گیری - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقیاس تعلل ورزی تصمیم گیری[1] (DPS):

 اهمال کاری پدیده جدیدی نیست؛ویلیـام جیمـز  120 سـال پیش به پیامدهای روان شناختی اهمال کاری اشاره کرده است واســتیل  تــا 800 ســال پــیش ازمــیلاد، منــابع مربــوط بــه اهمالکاری را یافته است. اهمال کاری یک معضـل جهـانی اسـت کـه درهمـه ی فرهنـگ هـا وجـود دارد. بـیش از 20 درصـد افـراد بزرگسال در کارهای روزمره خود، اهمال کاری را تجربه می کنند(میرزایی و همکاران، 1392). دو نـوع اساسـی اهمـال کـاری وجـود دارد؛ اهمـالک ـاری و 1- اهمال کاری تصـمیم گیـری رفتاری  2-  اهمـالکـاری رفتـاری تــأخیر در تکمیـل تکــالیف اصـلی و فرعــی و اهمالکــاری تصمیمگیـری تـأخیر عمـدی در تصـمیم گیـری در برهـه هـای زمانی خاص است (میرزایی و همکاران، 1392).

این مقیاس دارای پنج ماده خود گزارشی است که توسط مان[2] (1982) برای سنجش تعلل ورزی در موقعیت­های تصمیم گیری ساخته شده است.

به همراه 2 مقاله مرتبط به صورت رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[1]. Decisional Procrastination Scale

[2]. Mannتاریخ : سه شنبه 95/6/23 | 7:19 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق