پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB) - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB )

رفتارشهروندیسازمانی،ابتدادرسال 1978 توسطکانوکاتزبهعنواند"رفتارفرانقشی" تعریفشد،اماتحقیقاتاصلیدربارةاینمفهوماز 24 سالقب لدآغازشد؛یعنیاززمانیکهارگانوبتمن،آنراباایننام(رفتارشهروندی سازمانی)  معرفیکردند.رفتار شهروندی سازمانی عبارت است از رفتارهای بصیرتی و اختیاری، که به اثربخشی سازمان کمک می کند ولی صریحاً از جانب سازمان پاداشی دریافت نمی کند ( 1988(Organ . نمونههایی از رفتارهای شهروندی عبارتند از کمک به همکاران، کمک به پیشبرد سازمان فراتـر از کـار خـویش، داوطلب شدن برای فعالیت های خـارج از شـغل (776( Organ& Ryan,1995,p. . ایـن رفتارهـا در تعریف اولیه اورگان ( 1988  (از OCB نیز طبقه بنی شده اند، که طی آن کارکنان این رفتارهـا را بـه مثال یک "سرباز خوب" به نمایش می گذارند. شـهروندان خـوب از نظـر بولینـو و ترنلـی ( 2003)  شامل مجموعه ای از رفتارهای کارکنان از قبیل انجام وظایف اضافی، همکاری داوطلبانه با دیگـران در انجام کار، پیروی از قوانین سازمانی، حتی در مواقعی کـه هـیچکس مراقـب نباشـد، کمـک بـه ارتقای تصویر بیرونی سازمان، احراز نگرش مثبت نسبت به سازمان و تحمل شرایط ناگوار محـیط می باشد  (Korkmaz & Arpaci, 2009, p.2432). این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد رفتار شهروندی و ابعاد آن (نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه) است.

دریافت پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 تاریخ : چهارشنبه 95/9/10 | 8:31 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق