پرسشنامه سازگاری شغلی بر اساس نظر دیویس و لافکوایست - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه سازگاری شغلی بر اساس نظر دیویس و لافکوایست

یکی از مهمترین منابع هر سازمانی، نیروی انسانی آن است. عوامل تشکیل دهنـده ایـن نیـرو، افرادی با احساس هستند که اگر انگیزش کافی داشته باشند، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان بهکار می برند .

در سالهای اخیر با مطالعاتی که بر روی فرهنگ و سازگاری انسان با مبانی فرهنگی انجام گردیده است این نتیجهگیری بهدست میآید که برخی از افراد در سازمانها بهنحو موثرتری میتوانند با فرهنگ خودی و سایر فرهنگهای موجود در سازمان یا جامعه سازگار شوند و بهنحو مؤثرتری تنوعات فرهنگی را در محیط کاری مورد پذیرش قرار دهند.فرضیه اساسی نظریه سازگاری شغلی این است که افراد برای ایجاد و نگهـداری ارتباط مثبت با محیط کاریشان در تلاش هستند. به زعم دیویس و لافکوایست افراد نیازهایشان را به محیط کار میآورند و محیط کار نیز نیازهایی برای آنها فراهم میکند. برای تداوم کار فـرد و 4 محیط کار میباید به میزانی از تطابق برسند (زونکر ،2006.(سازگاری فرایندی در حال رشـد و تحول و پویاست. شامل توازن بین آنچه افراد می خواهند و آنچه جامعه شان می پذیرد. بهعبارت دیگر سازگاری یک فرایند دوسویه است. از یک طرف فرد بهصورت موثر با اجتماع تمـاس برقـرار میکند و از طرف دیگر اجتماع نیز ابزارهایی را تدارک می بیند که فرد از طریق آنها توانایی های بالقوه خویش را واقعیت می بخشد. در این تعامل فرد و جامعه دستخوش تغییر و دگرگونی شده و  سازشی نسبتاً پایدار به وجود می آید ( کپل و نیوکا،1997). سازگاریشغلیعبارتاستازاجرایدرستوظایفومسئولیت هایشغلیدرسطحمحلی وملیدریکفرهنگخاص.   سازش شغلیعبارتاستازحالتسازگارومساعدروانیفردنسبتبهشغلموردنظرپسازاشتغالسازششغلیترکیبمجموعهایازعواملروانیوغیرروانیاست. براینمونه،عواملیمانند ارتباطمتقابلباسایرین،دیدمثبتنسبتبهشغل،درآمدکافیوارزش گذاریبه کارسببمیشودکهفردباشغلشسازگارشودوبهآنادامهبدهد) حسنیوبدلیان ، 1392). این پرسشنامه دارای 36 گویه است.

به همراه 4 مقاله رایگان

دریافت  پرسشنامه سازگاری شغلی

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 تاریخ : پنج شنبه 95/9/11 | 9:48 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق