پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ (EQ) - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ  (EQ)

اصطلاح هوش هیجانی اولین بار در سال 1990 و به عنوان نوعی از هوش اجتماعی توسط مایر و سالوی از دانشگاه همشایر مطرح شد. مایر و سالوی هوش هیجانی را توانایی بازشناسی معنای عواطف و ارتباطات شمرده‌اند که فرد را قادر می‌سازد تا مشکلاتش را حل کند. هوش هیجانی به سه طبقه ارزیابی هیجانات، تنظیم هیجانات و استفاده از هیجانات در حل مسایل تقسیم می‌شود. گلمن معتقد است که هوش هیجانی جنبه‌ای از هوش است که در دستیابی افراد به موفقیت در ابعاد مختلف زندگی، بیشتر از هوش شناختی نقش دارد. بار ـ آن معتقد است که هوش هیجانی در اغلب اوقات، رشد می‌یابد و می‌توان آن را با استفاده از آموزش، برنامه‌ریزی و درمان، گسترش داد. او معتقد است افرادی که دارای هوش هیجانی بالا هستند، عموماً در برخورد با خواسته‌ها و فشارها و فشارهای محیطی، عملکرد موفقیت‌آمیزتری دارند. تحقیقات نشان داده است که همپوشی بالایی میان هوش هیجانی و عامل‌های شخصیت وجود دارد. پژوهش‌های تجربی مختلفی نشان داده است که هوش هیجانی، ممکن است بهترین پیش‌بینی کننده موفقیت در تمام سطوح زندگی فرد باشد و ابعاد هوش هیجانی می‌تواند پیامدهای زندگی فرد را پیش‌بینی کند. بار ـ آن در الگویی که از هوش هیجانی معرفی می‌کند، صرفاً روابط درونی فرد با خود و دیگران را مورد توجه قرار نمی‌دهد بلکه عناصری چون سازش، تحمل فشار و خلق عمومی را نیز از عوامل تشکیل دهنده هوش هیجانی می‌شمارد. فرشمن و روبینو نشان داده‌اند که مهارت‌های هوش هیجانی، برای حفظ شبکه‌های اجتماعی، موثر است. اسکات و همکاران نیز در مطالعه‌ای گسترده نتیجه گرفتند که افراد، با هوش هیجانی بالا، در موقعیت‌های اجتماعی، احساس همدلی، خودکنترلی، مهارت‌های اجتماعی، پاسخ‌های همکاری، روابط محبت‌آمیز و رضایت زناشویی بالاتری داشتند. مطالعات و نظریات مختلف چنین نشان می‌دهد که هوش هیجانی آموختنی است. این آزمون در سال 1996 براساسنظریهگلمن ( 1995 ) توسطشرینگتدوینشدهاستودرسال 1380 توسطمنصوری ترجمه و اعتبار سنجی شده است. فرماصلی آزمونشامل 70 عبارتاستکهچندینجنبهازهوشهیجانی(خودآگاهی،خودنظمدهی،انگیزه،همدلیومهارتهایاجتماعیدرشغل(  راموردارزیابیقرارمیدهدکهالبتهبعدازهنجارشدندرایران تعدادیازعبارتاتآزمونبهدلایلمختلفازقبیلنداشتنمشخصاتلازمعبارت،طولانیبودنعبارت،عدمتطبیقبافرهنگایرانحذفشدهاست پس این آزموندارای 33 عبارتاست.

به همراه 2 مقاله رایگان

دریافت پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ (EQ)

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.تاریخ : پنج شنبه 95/9/25 | 7:23 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق