پرسشنامه وسواس مذهبی پن - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه وسواسمذهبیپن[1](( PIOS  

بحث دین از دیرباز مورد توجه بوده است و کمتر جامعه­ای را می­توان یافت که با دین سر و کاری نداشته باشد. نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است افرادی که اعتقادات دینی دارند و یا اعمال مذهبی انجام می دهند نسبت به سایر افرادی که چنین اعتقادات و یا اعمال را ندارند از سلامت روانی و سازگاری بهتری برخوردارند. برخی روان­شناسان نیز باورها و رفتارهای مذهبی را نمودهایی از آسیب­شناسی روانی اختلال وسواسی- اجباری به شمار آورده­اند. اعتقاد به وجود یک مبدأ متعالی، مجموعه­ای از اصول و قوانین را در یک چارچوب معنادار قرار می­دهد که پیروی و رعایت آن­ها برای افراد به صورت الزام در می­آید. سطوح متفاوت این اعتقادات می­تواند در پیدایش اختلالات روانی مؤثر باشد. از جمله این اختلالات، وسواس است. برای نمونه، براد شاو، الیسون و فلنلی در پژوهش خود دریافتند تصویر ذهنی مثبت از خدا به صورت معکوسی با گستره وسیعی از اختلالات روانی در ارتباط می­باشد. هم­چنین، آنان به این نتیجه رسیدند که افراد با تصویر ذهنی مثبت از خدا -نسبت به دیگران- افکار وسواسی کمتری دارند (شاملی و همکاران،1390).

این پرسشنامه یکمقیاس 19 ماده ایباطیفلیکرت )پنجگزینه ای( استکهتوسط جاناتاناس. دیوید. افوشاون.پیدرسال 2001تهیهشدهاست. اینمقیاسدرابتدا 77 مادهبودهکهبراساسمصاحبهمؤلفان بابیمارانوسواسیاجباریمذهبیتهیهشدهاست.  درادامهتعدادماده هایاینپرسشنامهابتدابه29  وسپسبه19  مادهتقلیل- دادهشدوفرمنهاییآنتحتعنوانPIOS  مورداستفادهقرارگرفت.

به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامهوسواسمذهبیپن

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

 

 [1]- Peen Inventory of  Scrupulosityتاریخ : پنج شنبه 95/11/28 | 12:8 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق