پرسشنامه سنجش رضایت شغلی (JDI)ویسوکی و کروم - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی (JDI )ویسوکی و کروم

رضایتشغلی،یکحسمثبتومطبوعوپیامدارزیابیشغلییاتجربهفرداست.این حالتکمکزیادیبهسلامتفیزیکیوروانیافرادمیکند. ازنظرسازمانی،سطحبالای رضایتشغلی،منعکسکنندهجوسازمانیبسیارمطلوباستکهمنجربهجذبوبقای کارکنانمیشود. لوک معتقداسترضایتمندیشغلیناشیازارزیابیشغلبهعنوانامری استکهرسیدنیاامکانرسیدنبهارزشهایمهمشغلیرافراهممیآورد (قلی زاده و همکاران، 1389).

رضایتشغلیبهعنوانیکعاملاساسیبربسیاریازویژگیهایرفتارفردیوعملکرد سازمانتاثیرمیگذارد.رضایتشغلیموجبافزایشبهرهوریوتعهدفرددرسازمان،تضمین کنندهسلامتفیزیکیوذهنیفردوهمچنینموجبافزایشروحیهفردمیگردد(قلی زاده و همکاران، 1389).

رضایت شغلی احساساتونگرشهایمثبتیاست کهافرادبهشغلخوددارند. رضایتشغلینیروی انسانیازعواملمؤثردرافزایشکاراییوبهرهوری و کاهش تشویش، غیبت کاری، تأخیر در کار، ترک خدمت، فعالیت اتحادیه و بازنشستگی زودرس است (خاوری و یوسفیان،1386).

فیشروهانا رضایتشغلیراعاملروانیقلمداد میکنندوآنرانوعیسازگاریعاطفیباشغلو شرایط اشتغال می انگارند؛ یعنی اگر شغل مورد نظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین کند، فرد از شغلش راضی است. در مقابل چنانچه شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد، فرد شروع به مذمت شغل می نماید و در صدد تغییر آن بر می آید (خاوری و یوسفیان،1386).

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی توسط ویسوکی و کروم ساخته شده است که از 39 گویه و 5 خرده مقیاس کار (10 سوال)، سرپرست (8 سوال)، همکار (10 سوال)، ارتقاء (5 سوال) و پرداخت (6 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش رضایت شغلی بکار می رود.

به همراه 5 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودپرسشنامه سنجش رضایت شغلی (JDI)ویسوکی و کروم

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرماییدتاریخ : جمعه 95/11/29 | 10:2 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق