شاخص رضایت شغلی(IJS) کینگ پارک و هادسون - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شاخص رضایت شغلی(IJS ) کینگ پارک و هادسون

رضایت شغلی احساساتونگرشهایمثبتیاست کهافرادبهشغلخوددارند. رضایتشغلینیروی انسانیازعواملمؤثردرافزایشکاراییوبهرهوری و کاهش تشویش، غیبت کاری، تأخیر در کار، ترک خدمت، فعالیت اتحادیه و بازنشستگی زودرس است (خاوری و یوسفیان،1386).

فیشروهانا رضایتشغلیراعاملروانیقلمداد میکنندوآنرانوعیسازگاریعاطفیباشغلو شرایط اشتغال می انگارند؛ یعنی اگر شغل مورد نظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین کند، فرد از شغلش راضی است. در مقابل چنانچه شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد، فرد شروع به مذمت شغل می نماید و در صدد تغییر آن بر می آید (خاوری و یوسفیان،1386).

  شاخص رضایت شغلی یک ابزار خودگزارشی 25 عبارتی است که به منظور ارزیابی میزان رضایت شغلی کارکنان در سال 1993 توسط کینگ پارک و هادسون ساخته شده است.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود شاخص رضایت شغلی(IJS) کینگ پارک و هادسون

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرماییدتاریخ : جمعه 95/11/29 | 11:55 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق