پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ

عشق یکهیجانمثبتنیرومند،اساسیوبنیادیدرانسان است. فهمیدناینکهعشقچراوچگونهاتفاقمیافتدکار آسانینیستودرموردمفهوموانواعآناتفاقنظروجودندارد.  بهاعتقادلی ( 1973 ) ششنوع سبکعشقوجودداردکهعبارتانداز: عشقپرشورشهوانی (اروس) کهشاملجذابیتبدنیوعاطفیشدیداست. عشق نمایشی(لودوس)،نمایشعشقرابازیکردناست . عشق دوستانه)استورگ(  کهبامهربانی،صمیمیتوتعهدمشخص میشود. عشقمنطقی(واقعگرایانه،پراگما)5 کهدرآن،افراد ارزیابیمعقولیبرایانتخابانجاممیدهند . عشقوابستة وسواسی(مانیا)،ترکیبیازعشقپرشورونمایشیاستو  مستلزمانحصارووسواس،اضطرابورفتارهایپرشوراست وعشقایثارگرانه)آگاپه(  کهعشقبشردوستانه،رفاقتیوالبته شدیدودرحدقربانیکردنتمامعیارخوداست(مطیعیان و همکاران، 1394) .

پرسشنامه عشق استرنبرگ توسط رابرت جی استرنبرگ (1986) تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 45 ماده و 3 مولفه صمیمیت، لذت و تعهد را می­سنجد. هر یک از این مؤلفه­ها دارای 15 ماده،‌که پاسخ به ماده­ها به روش لیکرت و به صورت 9 گزینه­ای (اصلا به طور کامل) که به ترتیب 1،2،3،4،5،6،7،8،9 نمره­گذاری می­شودکه 15 جمله اول صمیمت و 15 جمله بعدی هوس و 15 جمله آخری تعهد را منعکس می­کند;که نمرات بالاتر به معنای صمیمیت ، میل و تعهد بیشتر می باشد.

به همراه 8 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودپرسشنامه سبک عشق استرنبرگ

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرماییدتاریخ : جمعه 95/11/29 | 8:34 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق