پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا(ASEX)- فرم زنان - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا[1] (ASEX)- فرم زنان

تمایلاتوفعالیت هایجنسیدرانسانجزنیازهای فیزیولوژیکبودهوازمحرکهایاساسیمی باشد،هرچندکهوجودآنبرایزندهماندنضرورینبودهوتهدیدجدیبرایزندگیبهحسابنمی آید (ستار زاده و همکاران، 1385).  براساساصولبهداشتجسمیوروانی،کلیهابعاد سلامتزنبهویژهسلامتجسمی،روانیوحتی اجتماعیمتاثرازعملکردجنسیوروابطبینزوجیناستوازسوییعملکردجنسینیزخودازتغییرات جسمیوروانیدورانزندگیزنبخصوصدورانبارداریتاثیرمیپذیرد(نعمت اله زاده و همکاران، 1389).

پرسشنامه تجارب جنسی  یک مقیاس کوتاه 5 آیتمی است که توسطیکیازاساتیدروانپزشکیدانشگاهآریزونا طراحی گردیده  و عملکرد جنسی به ویژه تمابلات جنسی، برانگیختگی، توانایی رسیدن به ارگاسم و رضایت از ارگاسم در طول هفته آینده را ارزیابی می کند.

به همراه 3 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود  پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 [1]- Arizona Sexual Experience Scaleتاریخ : جمعه 96/1/4 | 11:24 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق