پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (QWL)والتون - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه کیفیتزندگیکاری[1] (QWL)والتون

جوامعیکهبهپیشرفت،ترقیوتعالیدستیافته اند،توانسته اندنیرو هاواستعداد هاینهفتهدرافرادراشکوفاسازند. بهویژهآندستهازسازمان هاییکهبهاهمیتونقشمنابعانسانیدربهبودبهره وریپیبرده اند،بهارزشوقدرتنیرویکارمتعهدآگاهییافتهومنابع مهموانرژیفراوانیازمدیریتراصرفایجادمحیطیمی کنندکهکارکنانبتوانندباحداکثرتوانخود،دربهبودعملکردسهیم باشند.  سازمان هایامروزیدرمحیط هایپرتلاطمونامطمئنیفعالیتمی کنندوبرایموفقیتدرچنینشرایطی،استراتژی هایینظیر کوچک سازی،سازماندهیمجددوغیرهرااتخاذمی کنندتابهاینطریقبرچالش هاوعدماطمینان هایموجودفائقآیند.  فرصت های  شغلیچهدرداخلوچهدرخارجسازمان،هموارهیکیازنکاتمحوریبرایسازمان هاییاستکهسرمایهگذاری هایقابلتوجهی درمدیریتمنابعانسانیمی نمایند. برایناساس،کارکناننیزشغلشانرابانظمجدیدیازقوانین،انتظاراتوشرایطاستخدامیتجربه میکنند )گلپرور،1387) کیفیتزندگیکاری،نگرشیاستکهمی کوشدتاکیفیتزندگیافرادشاغلرابهبودبخشدوسعی می کندبهنیاز هایشغلیکهبهنقشیکعاملتولیددرکناردیگرعواملتولیدمانندسرمایهتنزلکردهودچارازخودبیگانگیشده، پاسخدهد)خنیفروهمکاران،(1387  . درواقعبرنامه هایکیفیتزندگیکاریبهحوزه هایمختلفعینیوذهنیکارکنانمی پردازد. والتون[2] 1973 )  ) کیفیتزندگیکاریراعکس العملکاریراعکس العملکارکناندربرابرکار،بهویژهپیامد هایضروریآندرارضاینیاز هایشغلیوسلامتروحیتعریفمی کند؛بااستفادهازاینتعریفکیفیتزندگیکاریبرپیامد هایشخصی،تجربه کاریوچگونگیبهبودکاربهمنظوررفعنیاز هایفردتأکیددارد.  والتون( 1973 ) یکالگوینظریبرایتبیینکیفیتزندگیکاری تنظیمکردهاستکهدارایهشتمؤلفهپرداختمنصفانهوکافی،محیطکارایمنوبهداشتی،تأمینفرصترشدامنیتمداوم، قانونگراییدرسازمان،وابستگیاجتماعیزندگیکاری،فضایکلیزندگی،یکپارچگیوانسجاماجتماعیوتوسعهقابلیت هایانسانیمیباشد (میرکمالی،1383)

پرسشنامهکیفیتزندگیکاریدرسال1973 توسطوالتونتهیهشدهودارای35 سؤالوهشتزیرمقیاسپرداختمنصفانهوکافی،محیطکاریایمنوبهداشتی،تأمینفرصترشدوامنیتمداوم،قانونگراییدرسازمان، وابستگیاجتماعیدرزندگیکاری،فضایکلیزندگی،وحدتوانسجاماجتماعیدرسازمانوتوسعهقابلیت هایانسانی (والتون،.(1973

به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود  پرسشنامهکیفیتزندگیکاری

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 [1]- Quality Of Work Life

[2]- waltonتاریخ : چهارشنبه 96/1/9 | 9:56 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق