مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن (TPS )[1]

تعللورزیشاملتاخیرعمدیدرکارهاییاستکهفردقصدانجامآنرادارد،درحالیکهازپیامدهای، منفیآناطلاعداردودراکثرموقعیتهابهنارضایتیازعملکردمنجرمیشود(استیل، 2007).تعللورزییابهآیندهموکولنمودنکارهاآنقدرمتداولاستکهشایدبتوانآنراازتمایلاتذاتیانسانبرشمرد. اگرچهتعللورزیهمیشهمسئلهسازنیست،امادراغلبمواردمیتواندازطریقممانعتازپیشرفتوعدمدسترسیبهاهداف،پیامدهاینامطلوبوجبرانناپذیریداشتهباشدویکیازانواعشایعتعللورزی،تعللورزیتحصیلیدربیندانشآموزانمیباشد ( فتحی و همکاران، 1394).

این مقیاس توسط تاکمن و سکستون[2] در سال 1989 طراحی شده است و نخستین بار در سال 2001 میلادی توسط تاکمن در دانشگاه تورنتو کانادا جهت سنجش میزان تعلل ورزی دانشجویاناجرا و هنجاریابی شد.پس از اجرای پرسش نامه 35 گویه ای بر روی 183 دانش آموز، با استفاده از تحلیل عاملی به 16 گویه کاهش یافت.

به همراه 8 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود  مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 [1]. The Procrastination Scale

[2]. Sextonتاریخ : شنبه 96/1/12 | 11:13 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق