پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

یکی ازموضوعهایاساسیدرارتباطباسلامتجوانان،سوءمصرفموادمخدراست،بررسیهایاخیردرزمینههایشیوعمصرفموادبیانگر آناستکهسوءمصرفمواددرایرانمسئلهایجدیوروبهرشداست. امروزاعتیادبهموادمخدروروانگرداننسلجوانوبهخصوصدانشجویانراکهآیندهسازکشورهستندبهتباهیکشاندهوزیانهایفردیو اجتماعیواقتصادیمصرفموادبرکسیپوشیدهنیست،مشکلاتومعضلاتخاصیمربوطبهموادمخدرورفتارهایناهنجارناشیازسوء مصرفموادمخدرواعتیاددرمیانکشورهاوفرهنگهاتفاوتدارد. )باقری،  1385 ). ازطرفیباتوجهبهاینکهپیشگیریبهترازدرماناستوبرایپیشگیریازیکپدیدهشناساییعواملمؤثربرآنپدیدهضروریاست. لذا توجهبهعواملمؤثردرگرایشسوءمصرفموادمخدرحائزاهمیتاست. چراکهشناساییعاملهایمؤثردریکپدیدهقدرتپیشبینیرا تسهیلکردهودستاندرکارانراجهتپیشگیریاولیهوتدوینمداخلههایآموزشیبرایافراددرمعرفیخطریاریمی دهد( بوتوین، 2000). این پرسشنامه دارای 16 سوال است و هدف کلی آن بررسی میزان تمایل به اعتیاد از سه بعد اجتماعی، فردی و محیطی در افراد مختلف می باشد.

به همراه 8 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.تاریخ : چهارشنبه 96/3/17 | 1:23 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق