پرسشنامه رفتارهای ضد تولید[1] بنت و رابینسون (2002) - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه رفتارهای ضد تولید[1] بنت و رابینسون (2002)

رفتار کارکنان در سازمان باید در جهت تولید باشد. اما گاه این رفتارها نه­تنها در مسیر تولید نیست؛ بلکه، در فرایند تولید نیز اختلال ایجاد می­کند .رفتارهایضدتولید،مجموعهایمتنوعازرفتارهانظیر تخطیازقواعد،سیاستهاواصولزیربناییمورنیازبرای فعالیتهایفردیوسازمانیراشاملمیشود،کهدارایمشخصه عمدیبودنوباهدفآسیبرسانیبهمرحلهاجرادرمیآیند (اپل بام،آیاکونیوماتوسک، 2007 ). چنینرفتارهاییاغلبدرقالب  آسیبرسانیبهوسایل،امکاناتوتجهیزاتسازمان،زیرپا گذاشتناصولوقواعدکاریرسمی،اذیتوآزارکلامیو فیزیکیهمکارانویامراجعانودزدیواستفادهازوسایل سازمانبرایمقاصدشخصیدردوطبقهاصلی،به نامهای رفتارهایضدتولیدمعطوفبهسازمانورفتارهایضدتولید  معطوفبهافراد )همکاران،مشتریان،مراجعان،سرپرست)جای

می گیرند. این پرسشنامه شامل 11 گویه و یک بعد می باشد و توسط بنت و رابینسون (2002) طراحی شده است.

به همراه 7 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودپرسشنامه رفتارهای ضد تولید بنت و رابینسون

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 [1] - Counterproductive behaviorsتاریخ : پنج شنبه 96/3/18 | 12:37 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق