پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری(GDMS) اسکات و بروس (1995) - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه سبکهایعمومیتصمیمگیری(GDMS)اسکات و بروس (1995)

تصمیمگیری،کارمشکلوحساسیاستواینناشیازماهیتپیچیدهتصمیم گیریمیباشد. مبحثتصمیمگیریهمیشهازابتدابهعنوانبخشیجداناپذیرازمدیریتدرادبیاتمدیریتمطرح بودهاست.

نقشتصمیمگیریدرجلوگیریازبروزمسائلوحلمشکلاتوانتقالراهحلمناسب،از عملکردهایمهممدیریتبهشمارمیرودباتوجهبهاینکهوظایفاساسیبرنامهریزی،رهبری، سازماندهیوکنترلمستلزمتصمیمگیریاست. مدیراندرهمهسطوحسازمانبرایاقدامیاحل مشکلتصمیممیگیرندوتصمیماتخودراعملیمیسازندواینتصمیماتدرمرحلهیعملچهارچوبفعالیتسایرکارکنانرامشخصمیسازد،بنابراینمیتواندریافتکهتصمیمگیریفعالیتی حساسوبااهمیتاستوبخشمهمیازوقتوکارمدیرانبهحلمشکلوتصمیمگیری اختصاصمییابد.پرسشنامه سبک های عمومی اسکات و بروس (1995) مشتملبر 25 سوال میباشد.

به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودپرسشنامه سبکهایعمومیتصمیمگیری

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.



تاریخ : جمعه 96/3/19 | 10:6 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق