پرسشنامه کیفیت زندگی Sf-36واروشربون - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه کیفیت زندگی[1] Sf-36 واروشربون

ازموضوعاتمهمیکهدرحوزهعلومبالینیوبهداشتیاز اهمیتبسیاریبرخورداراست، اندازهگیریسطحسلامتی است.ازآنجاکهدردهههایاخیرسلامتیمفهومیوسیعتلقی میشودلذاامروزهدراندزهگیریسلامتدرنظرداشتنابعادچندگانهسلامتیوبهبیاندیگر «کیفیتزندگی»بیشازپیشمطرح گردیدهواندازهگیریآنبهعنوانپیامدیازسطحسلامتدرحوزهعلومبهداشتیکاربردگستردهاییافتهاست(منتظری و همکاران، 1384). کیفیت زندگی عبارتست از برداشت هر شخص از وضعیت سلامتی خود و میزان رضایت از این وضع. سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را درک فرد از جایگاهش در زندگی در بافت سیستم فرهنگی و ارزش‌هایی که او در آن‌ها زندگی می‌کند می‌داند که در ارتباط با هدف‌ها، انتظارات، استانداردها و نگرانی‌های اوست . پرسشنامه‌های بسیاری برای سنجش کیفیت زندگی ابداع شده‌اند که معروف ترین آن‌ها پرسشنامهکیفیت زندگی 36 سوالی (SF-36) است. پرسشنامهکیفیت زندگی 36 سوالی (SF-36) دارای 36 سوال است و از 8 زیرمقیاس عملکرد جسمی (PF)، اختلال نقش بخاطر سلامت جسمی (RP)، اختلال نقش بخاطر سلامت هیجانی (RE)، انرژی/خستگی (EF)، بهزیستی هیجانی (EW)، کارکرد اجتماعی (SF)، درد (P) و سلامت عمومی (GH). تشکیل شده است ، همچنین از ادغام زیر مقیاس ها دو زیرمقیاس کلی با نام های سلامت جسمی و سلامت روانی به دست می‌آید. در این پرسشنامه نمره پایین‌تر نشان دهنده کیفیت زندگی پایین‌تر است و برعکس.  پرسشنامهکیفیت زندگیبرای مصارفی چون کار بالینی، ارزیابی سیاست های بهداشتی . نیز تحقیقات و مطالعات جمعیت عمومی کارایی خود را ثابت کرده است. این آزمون توسط واروشربون در سال 1992 و در کشور آمریکا طراحی و اعتبار و پایایی آن در گروه های مختلف مورد تأیید قرار گرفته است.

به همراه 2 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی Sf-36واروشربون

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 [1]- Short form Health Surveyتاریخ : پنج شنبه 96/3/25 | 4:36 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق