آزمون عمل به باورهای دینی (معبد) فرم کوتاه 25 سوالی - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آزمون عمل به باورهای دینی (معبد) فرم کوتاه 25 سوالی

تاریخ نشانمیدهدکهدینورزی،قدمتیبسیارطولانی دارد. چنانکهمطالعاتباستانشناسانوانسانشناساننشان دادهاند،مذهبجزءلاینفکزندگیبشریدرتماماعصار بودهاست.  ویلدورانت معتقداست: دینبهاندازهایغنی،فراگیروپیچیدهاستکههیچدورهایدرتاریخبشر، خالیازاعتقاددینینبودهاست . اینکهحتییکانسان بیاعتقادبهدین،درشرایطنامطمئنبحرانروحیو درماندگیبهطورناهشیاربهخداونیروهایماوراءالطبیعی میاندیشدوازاواستمدادمیطلبد،پدیدةثابتشدهای است بهگفتةفرانکلبنیانگذارمکتبمعنادرمانی، احساسمذهبیعمیقوواقعی،دراعماقضمیرناهشیارهرانسانیوجوددارد(حاجیزادهمیمندیو برغمدی،1389). امروزهمتخصصانسلامتروانبیشازپیشبهاهمیتمعنویتدر زندگیافرادتأکیدمیکنند. درحالحاضربسیاریازمتخصصان بالینیعلاقهزیادیبهگنجاندنمعنویتدردرمانبالینیدارند. یکیازدلایلاینتغییرنگرشدردهههایاخیروجود پژوهشهاییاستکهنشانمیدهدکهباورهایدینیو فعالیتهایمذهبیارتباطمثبتیباسلامتجسمورواندارد (جعفری  ؛  حاجلو و محمدزاده، 1393). آزمون معبد 25 سوالی، (عمل نه اعتقاد و نگرش) به باورهای اسلامی را اندازه می گیرد. مواد آزمون در 4 حوزه عمل به واجبات، عمل به مستحبات، فعالیت های مذهبی( عضویت در گروه های مذهبی و...) و در نظر گرفتن مذهب در تصمیم گیری ها و انتخاب های زندگی قرار دارد.

به همراه 12 مقاله مرتبط رایگان

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودآزمون عمل به باورهای دینی (معبد)

 

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.تاریخ : جمعه 96/3/26 | 10:0 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق