آزمون شخصیت سنج کالیفرنیا[1] CTP (سازگاری فردی و اجتماعی ) - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آزمون شخصیت سنج کالیفرنیا[1] CTP  (سازگاری فردی و اجتماعی )

باتوجهبهاینکه انسانموجودیاجتماعیاستهموارهسعیمیکندتامهارتهاییجهتتسهیلروابطخودبا دیگرانکسبنماید. سازگارییامهارتاجتماعی،تواناییایجادارتباطمتقابلبادیگراندرزمینه یخاصاجتماعیاستبهشکلیکهدرعرفجامعه،قابلقبولوارزشمندباشد. سازگاری مهم‌ترین نشانه سلامت روان است. شناسایی عواملی که می‌تواند بر سازگاری تأثیرگذار باشد حائز اهمیت است.

      این آزمون نیمرخ سازگاری فردی و اجتماعی فرد را اندازه گیری می کند و توسط ثورپ، کلارک و نیکز در سال 1939(نقل از خدایاری فرد و همکاران، 1381) برای اولین بار منتشر شد و در سال 1953 مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گرفت. آزمون داری 5 سطح پیش دبستانی، دبستانی، راهنمایی، دبیرستانی و بزرگسالی است که سطح دبیرستانی آن در این جا مورد استفاده قرار گرفته است. این آزمون دارای دو خرده آزمون عمده سازگاری خویشتن و سازگاری اجتماعی است. هر آزمون دارای شش مقیاس است و سطح دبیرستانی آن در هر مقیاس 15 سوال دارد، که با احتساب 12 مقیاس تعداد کل سوالات آن 180 سوال است. این آزمون به صورت صحیح- غلط بوده  به گزینه غلط "صفر" و به گزینه درست نمره "یک" تعلق می گیرد و برای هر آزمودنی نمرات با هم جمع می شوند.

.

به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان

 این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودآزمون شخصیت سنج کالیفرنیا CTP (سازگاری فردی و اجتماعی )

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.

 [1]- California Test of Personaliyتاریخ : چهارشنبه 96/4/7 | 8:38 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق