پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل فرم بزرگسالان 32 عبارتی - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل [1]   فرم بزرگسالان 32 عبارتی

اجتماعیشدن،یکفرآینددوجانبه یارتباطیمیان فردوجامعهاستودرطولحیاتانساناینفراینددر دومقولهیادگیریویاددادنادامهمییابدوسازگاری اجتماعیدرقالباینفرایندهاصورتمیگیرد. بهطور کلیموجودزندهبرایادامه یحیاتمفیدخودبهسازگاری بامحیطپیرامونخویشنیازمنداست. سازمانروانیو عملکردهایجسمانیمابهگونهایطرحریزیشدهاست کهبخوبیقادرباشند،اینانطباقوسازگاریرادرسایه ی تفکریصحیحبرایمابهارمغانبیاورند ( آذین و موسوی، 1390).

بل در زمینه سازگاری، تلاش‎های گسترده‎ای را انجام داده و از جمله افراد سرشناسی است که در این رابطه کارهای تحقیقی زیادی را به انجام رسانده و مقالات متعددی را به رشته تحریر درآورده است، که از جمله‎ی آنها اعتباریابی بعضی از ابزارهای اندازه‎گیری است که در سال 1945 او به همراه همکارش آلتوس نوشته شده است.

پرسشنامه سازگاری در سال 1961 توسط پروفسور بل تدوین شد. وی در زمینه سازگاری، دو پرسشنامه ارائه کرده است که یکی مربوط به دانش‎آموزان و دانشجویان و دیگری برای بزرگسالان که (فرم حاضر) از یکصد و شصت عبارت تشکیل شده است.

در  اینجا از فرم بزرگسالان استفاده شده است، این فرم پنج سطح اندازه‎گیری جداگانه سازگاری شخصی و اجتماعی را در بر می‎گیرد که عبارتند از: سازگاری در خانه، سازگاری تندرستی، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی و سازگاری شغلی (بل، 1961( .  در این جا فقط سازگاری اجتماعی آمده است و مورد استفاده قرار گرفته است.

به همراه 3 مقاله مرتبط رایگان

 این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودپرسشنامه سازگاری اجتماعی بل   فرم بزرگسالان 32 عبارتی

 

دانلودپرسشنامه سازگاری بل   فرم بزرگسالان 160 عبارتی

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.

 [1]- Bell Social Adjustment Inventoryتاریخ : پنج شنبه 96/4/8 | 3:11 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق