آزمون سازگاری دانشجویان - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آزمون سازگاری دانشجویان (فرحبخش،1390)

پذیرفته شدندردانشگاهوانتقالازدورهدبیرستانبهدانشگاهبرایبسیاریازجوانانتغییر بزرگوعمدهدرزندگیآنانمحسوبمیشود. ورودبهدانشگاهفرصتیبراییادگیریبیشتر ورشدروانیمی باشد. امادرعینحالبرایعدهاییکمنبع،استرسبودهوموجببروزواکنشهایناسازگارانهدرآنانمیگردد. زمانیکهفردیبهعنوان دانشجوپسازگذراندنآزمونسراسریوارددانشگاهمیشودباشرایط جدیدیمواجهاست کهبایدخودراباآنمنطبقسازد. موقعیتآموزشیواجتماعیکهدانشجودرآنقرار میگیردپیچیده،متنوعوگستردهاست. لازمهانطباقبااینمحیطترکقسمتیازشیوه های زندگیدورهدانش آموزیوکسبشیوهجدیددرشرایطتازهاست.  ناتوانیدانشجودراین فرایندمیتواندمنبعمشکلاتمتعددروحیوروانیبرایاوباشد(فرحبخش، 1390). به منظور اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه سازگاری استفاده می شود.  این پرسشنامه توسط فرحبخش(1390) تهیه شده و دارای 97 سئوال می‌باشد که جنبه ­های سازگاری اجتماعی، عاطفی، هدفمندی و خودیابی، سازگاری تحصیلی و دلبستگی به رشته و دانشگاه را مورد سنجش قرار می دهد.

به همراه 7 مقاله مرتبط رایگان

 این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودآزمون سازگاری دانشجویان

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.تاریخ : جمعه 96/4/9 | 4:58 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق