پرسشنــامه سازگاری تحصیلی بیکر و سیریاک ( 1984 ) - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنــامه  سازگاری تحصیلی بیکر و سیریاک ( 1984 )

یک فرد زمانی از سازگاری بهره مند است که بتواند میان خود و محیط اجتماعی اش رابطه ی سالم برقرار کند. صاحبنظران اشارهبهاینداردکهسازگاریفرایندیاست کهاززمانتولدهمراهانساناستودردورههایمختلف زندگیبهگونه ایخاصمحققمی شودودرآنفردبرای وفقدادنخودبافشارهایدرونیوملزوماتبیرونیتلاش می کندواینتلاشبه منظورپاسخگوییبهنیازهاو خواسته هایفردرخمی دهد.

درمدرسه،فراگیر ازیکسودرجریانتکمیلهویتیابیدرپیدستیابیبه استقلالوخودمختاریبیشتراستوازسوییدیگربایدبا دوستان،وظایفونقش هایجدیدعجینشود. برایدستیابی بهعملکردآموزشیبهینهوبالندگیدرعرص?تحصیل،لازم استتاسازگاریتحصیلیرخدهدودرغیراینصورت پسرفتوعقب ماندگیبهجایپیشرفتوشکوفاییظهور خواهدکرد(عزیزی نژاد، 1395).سازگاریتحصیلیبیان کنندةمیزانتطابقبامحیطآموزشی،معلم ها ،همکلاسی هاومحتوایدروساست( میکائیلی منیع و همکاران،1394).  سازگاریتحصیلی مشتملاستبرتوانمندیفراگیردرانطباقباشرایطو الزاماتتحصیلونقشه اییکهمدرسهبهعنوانیکنهاد اجتماعیپیشرویآنهاقرارمی دهد،چنانچهفراگیردر اینامرناتوانباشد،ناسازگارنامیدهمیشود.  فقدان سازگاریمیتواندبهترکویاافتتحصیلختمشود؛ بنابراینبراینیلبهپیشرفتتحصیلیوعملکردمناسبوپیشگیریازافتوترکتحصیلی،بررسیوتمرکزبر سازگاریتحصیلیحائزاهمیتاست (کسکین، کسکین و کیرتل[1]، 2016)..


@rava2020.ir

www.rava20.ir

 

پرسشنام? سازگاری تحصیلی یک ابزار خودگزارشدهی است که بیکر و سیریاک ( 1984 ) طراحی کرده اند که مشتمل بر 67 عامل و 4 زیر عامل سازگاری تحصیلی ( 24 گویه)، سازگاری اجتماعی ( 20 گویه)، سازگاری شخصی / هیجانی ( 15 گویه) و دلبستگی به مؤسسه / مدرسه ( 8 گویه) است( عزیزی نژاد،195). در این جا از زیرمقیاس سازگار تحصیلی با 24 گویه استفاده شده است.

به همراه 3مقاله مرتبط رایگان

 این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنــامه  سازگاری تحصیلی بیکر و سیریاک ( 1984 )

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.


@rava2020.ir

www.rava20.ir

 

 

 [1]- Keskin, Keskin & Kirtelتاریخ : سه شنبه 96/5/24 | 10:49 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق