سطوح برنامه درسی از دیدگاه هافرتی - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سطوح برنامهدرسیازدیدگاههافرتی

هافرتی ( 1998 ) ابعاددیگریغیرازبرنامه درسیرسمیرامطرحمی کند.  وی از  سه نوع برنامه رسمی نام می برد. اول برنامه درسی اظهارشده[1] قصد شده [2] ، و به صورترسمیارائهشده [3] ؛ دوم برنامه درسی نانوشته[4] ، و شکل بین فردی یاددهی و یادگیری که در میان و بین معلمان  و فراگیران رخ می دهد و برنامه درسی غیر رسمی[5] است؛ و سوم تأثیراتی که در سطح ساختار و فرهنگ موسسه عمل می کند و برنامه درسی پنهان است. وی برنامه درسی غیررسمی و پنهان را در کنار هم و در مقابل برنامه درسی رسمی قرار می دهد و معتقد است که برنامه درسی غیررسمی و پنهان، نگاهی است به اینکه، بین آن چه به فراگیران یادداده می شود و آنچه آنان فرا می گیرند، تمایز اساسی وجود دارد (هافرتی، 1998 ، ص 404) .

منابع:

Hafferty F.W. (1998). Beyond curriculum reform: confronting medicine"s hidden curriculum. Academic Medicine, 73, 403-407.

برای عضویت در کانال تلگرام و دریافت مطالب جالب به لینک زیر مراجعه فرمائید.

کانال تلگرام

 

 

 [1]- stated

[2]- intended

[3]- formally offered

[4]- unscript

[5]- informalتاریخ : جمعه 96/5/27 | 1:9 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق