پرسشنامه هوش معنوی سهرابی و ناصری(1388) - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه هوش معنوی سهرابی و ناصری(1388)

مسأله هوش به عنوان یک ویژگی اساسی که تفاوتفردی را در بین انسانها موجب میشود از ابتدای تاریخمکتوب زندگیانسان مورد توجه بوده است. اما آغازمطالعه هوش، غالبا بر جنبههای شناختی آن نظیرحافظه، حل مسأله و تفکر تأ کید شده، در حالی کهامروزه نه تنها جنب ههای غیر شناختی هوش یعنیتوانایی عاطفی، هیجانی، شخصی و اجتماعی موردتوجه قرار م یگیرد؛ بلکه در پیش بینی توانایی فردبرای موفقیت و سازگاری در زندگی نیز مورد اهمیتواقع شده است)ونگ و لاو ، 2003).

پس از گسترش مفهوم هوش به سایر مقولهها،ظرفیتها، تواناییهای انسان و به خصوص مطرحشدنهوش هیجانی در روانشناسی، سازه جدیدی بهعنوان هوش معنوی مطرح شد. ایمونز هوشمعنوی را مجموعهای از تواناییها برای بهر هگیریاز منابع دینی و معنوی میداند.هوش معنویسازههای هوش و معنویت را در یک سازه ترکیبنموده است. درحالیک‌ه معنویت جستجویی براییافتن عناصر مقدس،معنایابی،هوشیاری بالا و تعالیاست، هوش معنوی شامل توانایی برای استفادهاز چنین موضوعات است که میتواند کارکرد وسازگاری فرد را پیشبینی کرده و منجر به تولیداتو نتایج ارزشمندی گردد(ناظمی و همکاران، 1392).

پرسشنامه 97 سوالی هوش معنوی سهرابی وناصری در سال 1388ساخته شد واز 4 عاملخودآگاهی متعالی، تجارب معنوی، شکیبایی و بخششتشکیل شده است.

به همراه 2مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است .

دانلود پرسشنامه هوش معنوی سهرابی و ناصری

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.


@rava2020.ir

www.rava20.ir

 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

 

کانال تلگرام تاریخ : پنج شنبه 96/6/2 | 7:3 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق