پرسشنامه زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات روستا - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات روستا

مطابق ارزیابیهایانجامگرفته،آمادگیکشورهاجهتدستیابیبهقابلیتهایفناوری اطلاعاتوارتباطاتوتاثیراتمثبتآنتاحدزیادیبهشرایطمحیطی،فنی،انسانی، اجتماعی،اقتصادیوجغرافیاییجوامعوابستهمیباشد (World Bank, 2005). بنابراینمیتوان گفت،وجودزمینههایفردی،اقتصادی،اجتماعیومحیطیمیتواندروندتوسعهفناوریهای ارتباطیواطلاعاتیرادرنواحیروستاییتسهیلبخشد (فراهانی و همکاران، 1391).

فناوریاطلاعاتوارتباطاتمجموعهایازسختافزار،نرمافزاروفکرمیباشدکهگردش وبهرهبرداریازاطلاعاتراامکانپذیرمیسازد (pahjola, 2002, 21). مفهومفناوریاطلاعات وارتباطاتازتعاملسهبخشرایانه،اطلاعاتوارتباطاتمخابراتیحاصلمیشود (Alexandru,2006,2). فناوریاطلاعاتوارتباطات،بدونشکتحولات گسترده ای را در تمامی عرصههایاجتماعیواقتصادیبشریتبهدنبالداشتهوتأثیرآن بر جوامع بشری به گونه ای است کهجهانامروزبهسرعتدرحالتبدیلشدنبهیکجامعهاطلاعاتی است، جامعه ای کهدرآنداناییومیزاندسترسیواستفادهمفیدازدانش،داراینقشمحوریوتعیین کنندهاست (فراهانی و همکاران، 1391).

هدفپرسشنامه زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزیابی زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از ابعاد مختلف (فردی، اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی) است و از 37 گویه و 4 خرده مقیاس فردی (10 سوال)، اقتصادی (10 سوال)، اجتماعی (10 سوال) و زیرساختی (7 سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا  بکار می رود.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات روستا

 

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.


@rava2020.ir

www.rava20.ir

 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

 

کانال تلگرام تاریخ : شنبه 96/6/11 | 8:58 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق