پرسشنامه به زیستی ذهنی و زیر مقیاس های آن (هیجانی، روانشناختی و - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه بهزیستی ذهنی و زیر مقیاس های آن (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) کی یز و ماگیارمو(2003)

به  زیستی[1]ذهنی یکمفهومشخصیوفردیاستوبرحسبارزیابیافراداز زندگیخودشانتعریفمیشود(دینر وهمکاران، 1996  ). درواقعارزیابیافراداز زندگیشاندرحوزههایمختلف زندگیمانندبه زیستیهیجان،به زیستی روانشناختیوبه زیستیاجتماعیاست. به زیستی هیجانیبهتعادلبینعاطفةمثبت ومنفیاطلاقمیشود. به زیستیروانشناختی،عمدتاًملاکیشخصیوخصوصیبرای ارزیابیفردیازکنشهایروانیفرداست،امابه زیستیاجتماعیعمدتاًملاکیعمومی واجتماعیبرایارزیابیکنشهایاجتماعیافراددرطولزندگیشانودرتعاملبا دیگرانمحسوبمیشود )کییز، (1998.

بنابراین، به  زیستی ذهنی دارای سه عنصر اصلی است: دو عنصر هیجانی ، یعنی تجربة مکرر عاطفه یا هیجان مثبت، تجرب ة نامکرر و اندک هیجان یا عاطف ة منفی و نیز عنصر شناختی یا ارزیابی افراد از رضامندی از زندگی که شامل رضایت افراد از جنبه های مختلف زندگی مثل رضایت زناشویی، رضایت شغلی، ... می باشد . طی 40 سال اخیر ، روانشناسان و جامعه شناسان به مفهوم سازی، اندازه گیری و مطالعة ابزارها ی اندازه گیر ی ، سلامت روان از طریق تحقیقات به  زیستی ذهنی پرداخته اند (کلی، هد ی، ویرینگ،1993 ، به نقل از کی یز و همکاران، 2002).

     این پرسشنامه توسط کی­یز[2] و ماگیارمو[3] در سال 2003 طراحی شد که شامل سه بعد بهزیستی هیجانی (12 سوال)، بهزیستی روانشناختی (18 سوال) و بهزیستی اجتماعی (15 سوال) می­باشد.

 

همراه با 2 مقاله مرتبط  رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودپرسشنامه بهزیستی ذهنی

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.


@rava2020.ir

www.rava20.ir

 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام 

 [1]- Subjective Well-Being

[2] - Keyes

[3] -Magyar-Maeتاریخ : سه شنبه 96/7/18 | 8:47 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق