پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه ( اجاقی ،1377)

Describe the organizational climate questionnaire

یکی ازسازمانهاییکهدرآنتعاملانسانبامحیطگستردهاست،نظامآموزشوپرورشاستکهمدارس وبهویژهمعلماندرآننقشتربیتیحساسوبااهمیتیدارند) سید عباس زاده و قلاوندی،1384).معلمانباتجربههنگامانتقالازمدرسهای بهمدرسةدیگر،اغلباحساسمیکنندبهمحیطتازهایقدممیگذارندکهبامحیطهایقبلیتفاوتهای آشکاریدارد،آنچهموجبچنیناحساسیمیشود،جوسازمانیمدرسه[1]است. جوسازمانیمدرسه،یکیازعواملمهمیاستکهبرروابطکارکنانآموزشی،معلمانودانشآموزاندر مدارساثرغیرقابلانکاریداردومجموعهحالات،خصوصیاتیاویژگیهایحاکمبرمدرسهیامحیطآموزشی رادربرمیگیرد. اینجوممکناستمحیطمدرسهراگرمیاسرد،قابلاعتماد،ترسآوریااطمینانبخش، تسهیلکنندهیابازدارندهسازدوسببتمایزدومدرسهمشابهازیکدیگرشود(میرکمالی، 1387).  هالپین[2]نیزمعتقداستکهجوسازمانیمدرسههمانشخصیتمدرسهاست (شیرکول، 1382) .

علیاجاقی(1377)برایاندازهگیریجوسازمانینخستازپرسشنامه توصیفیهالپینوکرافتبا 64 سوالاستفادهکرده استوپسازمراجعهبهاستادانواستفادهازنظرات آنها،پرسشنامهایکهسرانجام 34 سوالدارد، استخراجکردهاست. اینپرسشنامهدارای 5 بعد است )رفتارمشمول،رفتارناکام،رفتارصمیمی،رفتار حمایتی،رفتاردستوری.(

همراه با 2 مقاله مرتبط  رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.


@rava2020.ir

www.rava20.ir

 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام 

 [1] - School Organizational Climate

[2] - Halpinتاریخ : پنج شنبه 96/7/20 | 12:43 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق