پرسشنامه رفتاری کودکان آخنباخ فرمگزارشمعلم)TRF( 11 الی 18 ساله - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه رفتاری کودکان آخنباخ فرمگزارشمعلم )TRF( 11 الی 18 ساله

در سه دهه اخیر، بررسی مسایل رفتاری و روانی کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از موضوعات عمده روان پزشکی و روان شناسی در آمده است (کار ، 1999). فرم TRF راکهبرای کودکان و  نوجوانان6 الی 18  سالهبهکارمیرود،معلمویاسایرکارکنانمدرسهمانندمشاوران،مدیریامعاون،دستیارمعلمومربیویژهکهباعملکردکودکدرمدرسهآشناستتکمیلمیکند . اینفرمروشیکارآمدومقرونبهصرفهبرایبه دست آوردنتصویرفوریازعملکردکودکدرمدرسهازدیدگاهمعلمیاسایرکارکنانفراهم میآورد. از  این فرم میتوانبرایمقایسةگزارش هایمعلمانمختلفوسایرافرادیکهکودکرادرمدرسهمشاهدهمیکنندوهمچنینبرایمقایسهباگزارش هایحاصلاز YSR وCBCLاستفادهکرد.

همراه با 8 مقاله مرتبط  رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه رفتاری کودکان آخنباخ فرمگزارشمعلم

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.


@rava2020.ir

www.rava20.ir

 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

 

کانال تلگرام تاریخ : سه شنبه 96/8/2 | 8:28 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق