در عصر ?خبندان بس?ار? از ح?وانات ?خ زدند و مردند. - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در عصر ?خبندان بس?ار? از ح?وانات ?خ زدند و مردند.

خارپشتها وخامت اوضاع را در?افتند

تصم?م گرفتند : دورهم جمع شوند و بد?ن ترت?ب همد?گر را حفظ کنند ...!؟

وقت? نزد?کتر بودند گرمتر م? شدند ، ول? خارها?شان?کد?گر را زخم? م? کرد

به هم?ن خاطر تصم?م گرفتند ازهم دور شوند. ول? به هم?ن دل?ل از سرما ?خ زده م? مردند.

از ا?ن رو مجبور بودند برگز?نند ?ا خارها? دوستان را تحمل کنند، ?ا نسلشان از رو? زم?ن بر کنده شود .

در?افتند که باز گردند و گردهم آ?ند. آموختند که با زخم ها? کوچک? که  همز?ست? با کس? بس?ار نزد?ک بوجود م? آورد، زندگ? کنند چون گرما? وجود د?گر? مهمتر است .

و ا?ن چن?ن توانستند زنده بمانند،  بهتر?ن رابطه ا?ن ن?ست که اشخاص ب? ع?ب و نقص را گرد هم م? آورد ، بلکه آن است هر فرد ب?اموزد با معا?ب د?گران کنار آ?د و محاسن آنان را تحس?ن نما?د.

وقتی تنهاییم دنبال دوست می گردیم ،  پیدایش که کردیم دنبال عیب هایش می گردیم

وقتی که از دستش دادیم در تنهایی دنبال خاطراتش میگردیم .

ژان پل سارتر 



تاریخ : شنبه 96/10/23 | 10:37 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق