سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
بنى امیه را مهلتى است که در آن مى‏تازند ، هر چند خود میان خود اختلاف اندازند . سپس کفتارها بر آنان دهن گشایند و مغلوبشان نمایند [ و مرود مفعل است از « ارواد » و آن مهلت و فرصت دادن است ، و این از فصیح‏ترین و غریبترین کلام است . گویى امام ( ع ) مهلتى را که آنان دارند به مسابقت جاى ، همانند فرموده است که براى رسیدن به پایان مى‏تازند و چون به نهایتش رسیدند رشته نظم آنان از هم مى‏گسلد . ] [نهج البلاغه]

در عصر ?خبندان بس?ار? از ح?وانات ?خ زدند و مردند.

خارپشتها وخامت اوضاع را در?افتند

تصم?م گرفتند : دورهم جمع شوند و بد?ن ترت?ب همد?گر را حفظ کنند ...!؟

وقت? نزد?کتر بودند گرمتر م? شدند ، ول? خارها?شان?کد?گر را زخم? م? کرد

به هم?ن خاطر تصم?م گرفتند ازهم دور شوند. ول? به هم?ن دل?ل از سرما ?خ زده م? مردند.

از ا?ن رو مجبور بودند برگز?نند ?ا خارها? دوستان را تحمل کنند، ?ا نسلشان از رو? زم?ن بر کنده شود .

در?افتند که باز گردند و گردهم آ?ند. آموختند که با زخم ها? کوچک? که  همز?ست? با کس? بس?ار نزد?ک بوجود م? آورد، زندگ? کنند چون گرما? وجود د?گر? مهمتر است .

و ا?ن چن?ن توانستند زنده بمانند،  بهتر?ن رابطه ا?ن ن?ست که اشخاص ب? ع?ب و نقص را گرد هم م? آورد ، بلکه آن است هر فرد ب?اموزد با معا?ب د?گران کنار آ?د و محاسن آنان را تحس?ن نما?د.

وقتی تنهاییم دنبال دوست می گردیم ،  پیدایش که کردیم دنبال عیب هایش می گردیم

وقتی که از دستش دادیم در تنهایی دنبال خاطراتش میگردیم .

ژان پل سارتر