اسفند 95 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S )

احساس تنهایی، احساس ناخوشایندی است که در اثر کاستی در شبکه روابط اجتماعی فرد و با فاصله داشتن بین روابطی که فرد تمایل دارد که داشته باشد و آن چیزی که هم اکنون دارد. به وجود می آید. «بارون» و «بیرن» در کتاب روان شناسی اجتماعی می نویسند: احساس تنهایی، واکنش هیجانی و شناختی یک فرد است، به داشتن روابط رضایت بخش کمتر و کمتر از آنچه که تمایل به داشتن آن دارد. این احساس رنج آور، تجربه ای شایع است. این پرسشنامه دارای 14 سوال بوده و هدف آن بررسی میزان احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی افراد (تنهایی رمانتیک، تنهایی خانوادگی، تنهایی اجتماعی) می باشد.

به همراه 3 مقاله مرتبط رایگان

ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلومقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرماییدتاریخ : دوشنبه 95/12/16 | 4:2 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه برون سپاری

  امروزه در دنیای کسب وکار، برون سپاری به طور گسترده، به ویژه در شرکت های بزرگ بحث و بررسی شده و به نظر میرسد این روند هم چنان رو به افزایش است ( طالبی و همکاران، 1388). برو ن سپاری به معنای بهره برداری راهبردی از منابع شرکت دیگر برای انجام فرایندهای کسب و کار می باشد که می تواند به دو صورت درون مرزی و برون مرزی انجام شود(  کلانتری و شایان، 1390).  برونسپاریعبارتاستتامین خدماتازبیرونسازماندرحالیکهدرونسپاریمعرفتولیدکالایاخدماتباتکیهبر منابعدرونسازماناست . بهعبارتدیگر،ازنظرآنانبرونسپاریبهعنوانیکاستراتژی مدیریتیتلقیمیشودکهدرنقطهمقابل  استراتژیدرونسپاریقرارمیگیرد . بنابراین،در کلمیتوانگفتبرونسپاریعبارتاستازانتقالفرایندهایغیراستراتژیکبهبیرونازسازمانوتمرکزبرفرایندهایکلیدیدرونسازمانی( رهنورد و خانوند،1387).   پرسشنامه استاندارد برون سپاری بر مبنای مبانی نظری پژوهش شامل 22 گویه می  باشد.

به همراه 5 مقاله مرتبط رایگان

ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه برون سپاری

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرماییدتاریخ : شنبه 95/12/7 | 8:38 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه یادگیری سازمانی

امروزه دانشدرسازمانهااهمیتویژه اییافتهومدیریتموفقدانشمشخصهاصلیبقاییکسازماناست دانشهمبهعنوانیکنهادهوهمبهعنوانیکمنبعقدرت،برایافرادوسازمانها اهمیتاستراتژیکدارد. دانشروشایجادرفاهبراییکفرد، سازمانیاحتییکملترا تحتتأثیرقرارمی دهد.  موفقیتبلندمدتسازمانبهکسب،ذخیرهواشتراکدانش بستگیدارد. استراتژیهاییکهبراساسانباشتدانشنیرویانسانیطراحیشوندکلیدمزیترقابتیاند . بنابراینمدیریتموفق دانشمشخصهاصلیبقاییک سازماناست. نوآوریهاعصارهونتیجهمدیریتدانشاند. درمواجههبامحیطمتغیر،نوآوریها سازمانرابهانعطافپذیریدربرابرتغییرمجهزمی کنند  وکلیدبقاوموفقیتاند. یادگیری سازمانیزمانیاتفاقمی افتدکهاعضایسازمانبرایحلمسایلسازمانازیادگیری استفادهمی کنند. هرسازمانبراساسویژگیهایخودوافرادشروش هاییبراییادگیری دارد( احمدیان و همکاران، 1390).     جهت بررسی متغیر یادگیری سازمانی از پرسشنامه یادگیری سازمانی چیوا و همکاران (2007)، استفاده می شود.

به همراه 8 مقاله مرتبط رایگان

ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودپرسشنامه یادگیری سازمانی

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرماییدتاریخ : شنبه 95/12/7 | 7:31 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک و هانس برتمنMarital Intimacy Questioner

از جملهنمودهایزندگیاجتماعیانسان،وجودتعاملسازندهمیانانسانهاوبرقراربودنعشق بههمنوعوابرازصمیمیتوهمدلیبهیکدیگراست (حسینی و همکاران، 1394). همسرگزینیوپیمانزناشوییهردونشانهبالندگیوپیشرفت شخصیهستند. گزینشهمسربیگمانیکیازمهمترینتصمیماتی استکهدرزندگیگرفتهمی شوداغلبافرادیکهازدواجمیکنند،درآغاززندگیدارایسطحبالایی ازرضایتزناشوییهستند،اماعلاوهبرافتتدریجیکهباگذشتزمان دررضایتمندیزناشوییرخمیدهددرهمانهفتههاوماههایاول ازدواجنیزمشکلاتجدیرخمیدهدکهاگرحلنشودمیتواندرضایت وثباترابطةزناشوییراتهدیدکند( شریعت زاده و همکاران، 1392). این پرسشنامه توسط استفان ووندن بروک[1] و هانس برتمن[2](1995) ساخته شده و از 56 سوال تشکیل شده است.و5 شاخص درباره صمیمی بودن در ازدواج را  شامل شاخص صمیمیت (مسائل ومشکلات مربوط به صمیمی بودن ) ،  میزان توافق زوجین ، میزان میزان صادق بودن ، علاقه ومحبت داشتن به یکدیگر و  میزان پایبندی به تعهدات  را می سنجد.

به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان

ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک و هانس برتمن

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 [1]- Vandon – Brouck & Stephan

[2]- Bertommen Hanssتاریخ : جمعه 95/12/6 | 10:3 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

اصطلاح «سرمایه اجتماعی» در سه دهه گذشته موضوع بررسی های بسیاری در علوم اجتماعی - و به ویژه در جامعه شناسی بوده است. این اصطلاح توانست در کمتر از دو دهه، ادبیات بسیار گسترده ای را به خود اختصاص دهد و به مفهومی، کم و بیش، «اسطوره ای» تبدیل شود - به گونه ای که برخی از نویسندگان آن را حتی بیش از یک کلید واژه علمی و همسنگ یک نظریه پنداشتنه اند . 

ناهاپیتوگوشال (1996) با رویکرد سازمانیجنبههایمختلفسرمایهاجتماعیرا درسه بعد  جایمیدهند:

1. ساختاری:بارت(1992) عنصرساختاریسرمایهاجتماعیاشارهبهالگویکلیتماسهایبینافرادداردیعنی، شمابهچهکسانیوچگونهدسترسیداریدومهمترینجنبههایاینعنصرعبارتندازروابطشبکهایبینافراد، پیکربندیشبکهای،وسازمانمناسب.

2. ارتباطی (مشتری):ناهاپیت و گوشال (1996) عنصرارتباطیسرمایهاجتماعیتوصیفکنندهنوعیروابطشخصیاستکه افرادبایکدیگربهخاطرسابقهتعاملاتشانبرقرارمیکنند. مهمترینجنبههایاینبعدازسرمایهاجتماعی عبارتنداز: اعتماد؛هنجارها؛الزاماتوانتظاراتوهویت.

3. شناختی: عنصرشناختیسرمایهاجتماعیاشارهبهمنابعیداردکهفراهمکنندهمظاهر،تعبیرهاوتفسیرهاو سیستمهایمعانیمشترکدرمیانگروههااستمهمترینجنبههایاینبعدعبارتنداززبانوکدهایمشترک،وحکایاتمشترک .

پرسشنامه  سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال[1] (1998) دارای 3 بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی می باشد که هفت خرده مقیاس شبکه ها، اعتماد، همکاری، فهم متقابل، روابط، ارزش ها، تعهد را مورد بررسی قرار می دهد .

به همراه 6 مقاله مرتبط رایگان

ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودپرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 [1]. Nahapiet & Ghoshalتاریخ : جمعه 95/12/6 | 2:29 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16 )

اختلال شخصیت خودشیفته[1]نوعی اختلال شخصیت است که در آن فرد خود را بزرگ و مهم می‌پندارد و به گونه‌ای غلو آمیز احساس توانایی و لیاقت می‌کند. این بیماران مرکز دنیای خود بوده، از هر جهت ویژه هستند، افاده‌ای و اسم‌پران بوده و در ذهن خود شخص مشهوری هستند. حس خودپسندی و سزاوار بودن، هرگونه نگرانی درباره نیازها، مشکلات و احساسات دیگران را از ذهن آنان خارج می سازد. آنان متکبر و تحکم آمیز بوده، خود را برتر از دیگران می دانند و از دیگران انتظار احترام و تحسین دارند. هنگامی که خود آنان و جهان اطراف‌شان نمی‌توانند انتظارات غیر‌واقع گرایانه و ناممکن آنان را برآورده سازند، به طور شایع دچار ناامیدی می‌شوند.

خودشیفتگی تاریخچهگسترده ایهمدرحوزهروانشناسیشخصیتوهمدرحوزه روانشناسیبالینیدارد. خودشیفتگیاولینباربهعنوانیکسازهبالینی،بانامنوعی اختلالازنوشتههایفروید(1914)برخاستهاست،بعدهاکرنبرگ(1975)وکوهات(1977)  ایندیدگاهبالینیرادرموردخودشیفتگیادامهدادند( خودایاری فرد و صیاد شیرازی، 1394). خودشیفتگیاختلالیاستکهبهگرایشهاینیازبهتحسینوتأییدمربوط میشود. هنگامیکهفردبهدلیلرفتارانعطافناپذیریاعدمنظمدهیدرمدیریتاین گرایشهابهشکلیمؤثرومفیدشکستمیخورد،بهپیامدهایروانشناختیمنفی دچارمی شود.

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16) یکی از پرکاربردترین و مناسب‌‎ترین ابزارها برای سنجش این متغیر است. این پرسشنامه دارای 16 جفت عبارت بوده و هدف آن سنجش ویژگی های شخصیت خودشیفته است.

به همراه 3 مقاله مرتبط رایگان

ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودپرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 [1] - Narcissistic personality disorder (NPD) تاریخ : سه شنبه 95/12/3 | 9:46 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه خلاقیت تورنس

در دنیای دگرگونی ها اگر ما نتوانیم خود را با سیر شتابان تحولات سازگار سازیم و دانش ، محصول یا خدمت جدیدی برای عرضه نداشته باشیم ، دچار زوال خواهیم شد . تولید دانش و فناوری دستاورد خلاقیت و نوآوری است.

خلاقیت میلی ذاتی است که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده و انسان مظهر خلاقیت الهی است (مطهری، 1372) . تحولات پرشتاب جهانی در عرصه علم و صنعت، جوامع بشری را بر آن داشته تا با نگرشی جدید به دارایی های غیر عینی، در صدد افزایش توانایی هایی خود برای همگامی با این تغییرات باشد. در حقیقت سکون و بی حرکتی در دنیای متغیر امروز چه برای یک سازمان و چه برای یک کشور در هر اندازه که باشد، نتیجه ای جز نابودی به همراه نخواهد داشت. امروزه خلاقیت و نو آوری نه به عنوان یک نیاز بلکه به عنوان شرط بقاء هر سازمان یا جامعه تلقی گردیده و بر آموزش و کسب مهارت های لازم در بکارگیری این استعداد ویژه بشری تاکید بسیاری شده است." کلیدی ترین مساله در جامعه ما و تمام جوامع در حال توسعه ،خلاقیت است .یعنی مساله ای که با آن درست برخورد نشده است .خلاقیت نه ژنتیکی است و نه مربوط به نژادی خاص، بلکه اکتسابی است. حتی در کشور های پیشرفته نیز اگر سیستم های خلاق آنها از کار بیافتد، از رقابت هاعقب می افتند و نابود می شوند لذا تنها راه نجات کشورهای در حال توسعه خلاقیت است وراه دیگری ندارند."(خوشنویس 1387). این پرسشنامه‌ای حاوی 60 سؤال است

به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان

ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودپرسشنامه خلاقیت تورنس

 

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرماییدتاریخ : دوشنبه 95/12/2 | 10:56 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب جدید تر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق