اسفند 98 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه باورهای اساسی نسخه فارسی - نسخه 50 عبارتی اصلاحیه (حجازی و همکاران، 1393)

Basic Beliefs Inventory (BBI) Persian Version

افراد از دورانکودکی، دربارة خود، دیگران، و دنیایشان باورهایی پیدا میکنند. مهمترین این باورها، باورها یافرض های اساسی  نامیده میشوند که در واقع بنیادیترین سطح باورها.هستند و بسیار کلی، انعطاف ناپذیر، و بیش تعمیم یافته اند (الیس،2003). در متون روانشناسی، بحث ها و استدلال های زیادی درباره اهمیت سامان? باورها صورت گرفته است. روانشناسان بسیاری نقش سامان? باورها را در رفتار انسان با اهمیت دانسته اند (کاتلین  و اپستاین، 1992). بالبی (1969) باورهای انسان را مدل های دنیا می نامد. از نظر او مدل هایی که افراد از خود و جهان می سازند به آنها این امکان را می دهد که رخدادها را درک  کنند، آینده را پیشبینی کنند، و بتوانند برای آن به برنامه ریزی دست بزنند(حجازی و همکاران، 1393) .پرسشنام? باورهای اساسی (کاتلین و اپستاین، 1992 ) در اصل  یک مقیاس 102 عبارتی است که به منظور اندازه گیری چهار باور اساسی مربوط به نظری? شخصی شناختی تجربه ای، طراحی شده است (اپستاین، 1991 ). اما در این تحقیق از نسخه اصلاحیه (حجازی و همکاران، 1393)  که دارای 50 عبارت و 5 عامل است استفاده شده است.

 همراه با  2 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 تاریخ : سه شنبه 98/12/27 | 6:54 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه حساسیت به طرد(RSQ)

Rejection Sensitivity Questionnaire

انسان موجودی اجتماعی است و نیاز به تعلقدارد، یعنی به تعامل با دیگران و نیز برخورداربودن از روابط با ثبات و همراه با مشارکت هیجانی نیازمند است. (باومایستر  و لیری 1995 ). این نیاز مهم در انسان ها باعث می شود که آنها به طرد شدن از سوی گروه یا از سوی افراد مهم زندگی شان حساس باشند و واکنش منفی به آن نشان دهند. این حساسیت به طرد شدن، زمانی مشکل زا می شود که شدت بیش از حد یافته یا طولانی مدت و مداوم شود (فینی، 2005 ). فردی که به حساسیت به طرد  مبتلا باشد، در ارتباط با دیگران، انتظاری همراه با اضطراب از طرد شدن دارد، به سرعت نشانه های طرد را ادراک می کند، گوش به زنگ آن است و در صورت مواجهه با چنین وضعیتی، به شدت به آن واکنش نشان می دهد (داونی  و فلدمن، 1996).

در این پرسشنامه که ساخت? داونی و فلدمن ( 1996)است، متغیر حساسیت به طرد با 18 سوال دو قسمتی (الف و ب) و بر اساس مقیاس لیکرتی 6 درجه ای مورد سنجش قرار می گیرد.

 همراه با  5  مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 تاریخ : یکشنبه 98/12/25 | 11:3 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
تاریخ : جمعه 98/12/23 | 11:27 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه حافظه آیندهنگر و گذشتهنگر PRMQ

اغلب مطالعات حافظه انسانی معطوف به گذشته است؛ یعنی تمرکز بر توانایی افراد در یادآوری رویدادهایی که قبلاً آموختهاند یاتجربه کردهاند. در صورتیکه در زندگی روزمره بیشتر با حافظهای سروکار داریم که مبتنی بر حافظه آیندهنگر[1] است که در آنیادآوری به منظور انجام اعمال با قصد است. بین حافظه آیندهنگری رویدادمدار و زمانمدار تمایز اساسی وجود دارد. حافظهآیندهنگری زمانمداریادآوری انجام عمل خاصی در زمان خاص است در حالیکه حافظه رخدادمدار به خاطر آوردن انجام یک عملتحت شرایط مناسب است )مثلاً وقتی کسی را دیدم، پیامی را بدهم ).  

برای اندازه گیری حافظه آینده نگر نیز می توان به افراد تکالیف مشخصی داد مثلاً از فرد خواسته شود بعد از اتمام آزمایش برق اتاقرا خاموش کند و سپس اتاق را ترک کند. یا تکالیفی این چنینی. آزمونگر می تواند به فرد در قبال یادآوری تکالیف خواسته شده امتیاز یک بدهد و در صورت فراموشی نمره صفر (یادآوری آزاد) . آزمونگر میتواند یادآوری با نشانه هم بیازماید یعنی در صورتی که فرد فراموش کرد که مثلاً کلید برق اتاق را خاموش کند آزمونگر با دادن نشانه سعی میکند تکلیف را یه یاد فرد بیاورد اگر فرد تکلیف را به یاد آورد یک امتیاز در غیر این صورت امتیاز صفر می گیرد (کرمی نوری، 1386 به نقل از زارع و تاراج، 1388).

این پرسشنامه خودگزارشدهی دارای 16ماده میباشد که به اندازهگیری مشکلات حافظه آیندهنگر و گذشتهنگر در زندگی روزمرهمیپردازد.

همراه با  3 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 [1] - Prospective Memoryتاریخ : جمعه 98/12/23 | 12:39 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه جوّ سازمانی نوآورانه سیگل و کایمر(1978)

جو سازمانی نوآورانه[1] از نظر تئوری پردازان مختلف مانند بورن[2] (2008) عبارت است از یک مجموعه طولانی از ادراکات خلاقانه که به وسیله اعضای یک سازمان دربار مشخصات و چگونگی عملکرد سازمان شان بیان می شود، می تواند در ایجاد انگیزش برای کارکنان، بهبود روحیه ی ابشان، مشارکت افراد در تصمیم گیری ها و همچنین در ازدیاد خلاقیت و نوآوری موثر باشد و به عنوان یک منبع مهم در تأمین سلامت روانی کارکنان به حساب آید. بنابراین تغییر خلاقانه در هر بخش از جو سازمانی منجر به تغییر فوری و عمیق در نحوه انجام کار و عملکرد کار کنان می شود (صفر زاده و همکارانش،1391).

 

این پرسشنامه برای اولین بار در سال 1978 توسط سیگل و کایمر[3] ساختهشده است و دارای 24 گویه است )افشاری و انعامی، 1385 ) .  

همراه با  5 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 [1] - innovative organizational climate

[2] -Borne

[3] - Cigel & Kaumerتاریخ : پنج شنبه 98/12/22 | 11:48 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه جبران افراطی یانگ                                      Young Compensation Inventory

واژه طرح‌واره از نخستین دهه‌های قرن بیستم به متون روان‌شناسی راه یافت. به نظر می‌رسد بارتلت اولین کسی بود که مفهوم طرح‌واره را در روان‌شناسی و در گستره حافظه مطرح کرد. این مفهوم بعدها در روان‌شناسی جایگاه ویژه‌ای یافت و در نظریات پیاژه مدل‌های بازنمایی ذهنی را به‌خوبی توضیح داد. به طور گسترده در حوزه شناختی، طرح‌واره تاریخچه‌ای غنی و برجسته دارد. طرح‌واره طی رشد شناختی به صورت قالبی در نظر گرفته می‌شود و بر اساس واقعیت یا تجربه شکل می‌گیرد تا به افراد کمک کند تجارب خود را تبیین کنند . طرح‌واره‌ها مفروضه‌ها یا قوانین زیربنایی هستند که طی سال‌ها زندگی فرد تحول یافته و افکار و رفتار انسان را تحت کنترل خود درآورده‌اند

در روانشناسی شناختی، طرحواره، یک الگوی سازمان یافته از تفکر و رفتار است. طرحواره، همچنین می‌تواند به عنوان یک چهارچوب ذهنی از ایده‌های از پیش شکل گرفته شده تعریف شود. همچنین، می‌توان طرحواره را قالب و چهارچوبی که نمایانگر مفاهیم جهان برای فرد است یا یک سیستم سازمان دهی و ادراک اطلاعات جدید دانست. طرح واره‌ها، باورهای ناهشیار و ناسازگار درباره ی خودمان، دیگران و دنیا هستندکه آنقدر برایمان واقعی و بدیهی اند که آن‌ها را واقعیت محض می‌پنداریم و افسار افکار و هیجانات و رفتارهای ما را در دست می‌گیرند و باعث آشفتگی و نارضایتی در روابط عاطفی و بین فردی و شغلی می‌شوند. این پرسشنامه دارای 47 عبارت است.

همراه با  1 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 

 تاریخ : چهارشنبه 98/12/21 | 8:47 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

کلیپ انگیزشی - شماره 10

مشاهده این کلیپ انگیزشیتاریخ : دوشنبه 98/12/19 | 10:9 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب قدیمی تر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق