بهمن 95 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه شادی و نشاط

یکی از نیازهای اساسی انسان شادی و نشاط است. شادی  به زندگی معنا می بخشد و موجب نشاط روحی و سلامتی و افزایش توانایی می شود. انسان شاد می تواند قدم های موفقیت را تند طی کند و در مدرسه و اجتماع نقش سازنده ای داشته باشد .

پرسشنامه شادی و نشاط از 37 گویه و 5 خرده مقیاس رضایت از زندگی (8 سوال)، آراستگی ظاهری (9 سوال)، تعامل اجتماعی (5 سوال)، کارایی فردی (8 سوال) و کمک به دیگران (7 سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی ابعاد مختلف شادی و نشاط در افراد بکار می رود.

به همراه 3 مقاله مرتبط رایگان

ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه شادی و نشاط

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید

 تاریخ : شنبه 95/11/30 | 11:41 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه یادگیری خودراهبر فیشر و همکاران 2001

مفهوم یادگیری خود-راهبر   (SDL), مفهومی است که مربیان برای سالهای طولانی آن را مورد بررسی و بحث قرار داده اند.SDL , یادگیرندگان را به عنوان صاحبان و مدیران مسئول فرایند یادگیری آنها در نظر می گیرد.SDL , نقش مهم انگیزش و اراده را در آغاز و ادامه تلاش های یادگیرندگان مشخص می کند. انگیزه, تصمیم های مشارکت را تحریک می کند، و اراده, نیت دیدن یک وظیفه را از طریق یک هدف حفظ خواهد نمود به طوری که اهداف به دست می آیند  Corno)، 1992؛ گاریسون، 1997( . در  SDL، کنترل به تدریج از معلمان به ادگیرندگان جابجا می شود. یادگیرندگان, میزان زیادی از استقلال را در تعیین اهداف یادگیری و تصمیم گیری در مورد آنچه ارزش یادگیری دارد و همچنین چگونگی رویکرد وظیفه یادگیری در یک چارچوب معین تمرین و اعمال می کند (Lyman, 1997; Morrow, Sharkey, & Firestone, 1993)   . معلمان, یادگیری را با قابل مشاهده ساختن یادگیری محکم می کنند. آنها, راهبردهای یادگیری را مدلسازی می کنند و با یادگیرندگان کار می کنند به طوری که آنها توانایی استفاده از آنها را در خود توسعه می دهند  (Bolhuis، 1996؛ Corno، 1992؛ Leal، 1993).

 پرسشنامه یادگیری خود راهبردر اصل دارای 52 سوال بوده که در ایران در چندین پژوهش از فرم هنجاریابی شده با 40 سوال استفاده شده است. پاسخ های آزمودنی در پرسشنامه حاضر بر مبنای یک مقیاس 5 درجه ای بر روی طیف لیکرت از به طور کامل موافقم = 1 تا به طور کامل مخالفم =5 می باشد.

به همراه 8 مقاله مرتبط رایگان

ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودپرسشنامه یادگیری خودراهبر فیشر و همکاران 2001

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرماییدتاریخ : شنبه 95/11/30 | 7:12 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ

عشق یکهیجانمثبتنیرومند،اساسیوبنیادیدرانسان است. فهمیدناینکهعشقچراوچگونهاتفاقمیافتدکار آسانینیستودرموردمفهوموانواعآناتفاقنظروجودندارد.  بهاعتقادلی ( 1973 ) ششنوع سبکعشقوجودداردکهعبارتانداز: عشقپرشورشهوانی (اروس) کهشاملجذابیتبدنیوعاطفیشدیداست. عشق نمایشی(لودوس)،نمایشعشقرابازیکردناست . عشق دوستانه)استورگ(  کهبامهربانی،صمیمیتوتعهدمشخص میشود. عشقمنطقی(واقعگرایانه،پراگما)5 کهدرآن،افراد ارزیابیمعقولیبرایانتخابانجاممیدهند . عشقوابستة وسواسی(مانیا)،ترکیبیازعشقپرشورونمایشیاستو  مستلزمانحصارووسواس،اضطرابورفتارهایپرشوراست وعشقایثارگرانه)آگاپه(  کهعشقبشردوستانه،رفاقتیوالبته شدیدودرحدقربانیکردنتمامعیارخوداست(مطیعیان و همکاران، 1394) .

پرسشنامه عشق استرنبرگ توسط رابرت جی استرنبرگ (1986) تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 45 ماده و 3 مولفه صمیمیت، لذت و تعهد را می­سنجد. هر یک از این مؤلفه­ها دارای 15 ماده،‌که پاسخ به ماده­ها به روش لیکرت و به صورت 9 گزینه­ای (اصلا به طور کامل) که به ترتیب 1،2،3،4،5،6،7،8،9 نمره­گذاری می­شودکه 15 جمله اول صمیمت و 15 جمله بعدی هوس و 15 جمله آخری تعهد را منعکس می­کند;که نمرات بالاتر به معنای صمیمیت ، میل و تعهد بیشتر می باشد.

به همراه 8 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودپرسشنامه سبک عشق استرنبرگ

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرماییدتاریخ : جمعه 95/11/29 | 8:34 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

شاخص رضایت شغلی(IJS ) کینگ پارک و هادسون

رضایت شغلی احساساتونگرشهایمثبتیاست کهافرادبهشغلخوددارند. رضایتشغلینیروی انسانیازعواملمؤثردرافزایشکاراییوبهرهوری و کاهش تشویش، غیبت کاری، تأخیر در کار، ترک خدمت، فعالیت اتحادیه و بازنشستگی زودرس است (خاوری و یوسفیان،1386).

فیشروهانا رضایتشغلیراعاملروانیقلمداد میکنندوآنرانوعیسازگاریعاطفیباشغلو شرایط اشتغال می انگارند؛ یعنی اگر شغل مورد نظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین کند، فرد از شغلش راضی است. در مقابل چنانچه شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد، فرد شروع به مذمت شغل می نماید و در صدد تغییر آن بر می آید (خاوری و یوسفیان،1386).

  شاخص رضایت شغلی یک ابزار خودگزارشی 25 عبارتی است که به منظور ارزیابی میزان رضایت شغلی کارکنان در سال 1993 توسط کینگ پارک و هادسون ساخته شده است.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود شاخص رضایت شغلی(IJS) کینگ پارک و هادسون

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرماییدتاریخ : جمعه 95/11/29 | 11:55 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاس توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی[1] (JDI ) اسمیت کندال و هالین

 

بی تردید یکی از رایج ترین ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی، شاخص توصیف کننده شغل (JDI) است. این مقیاس که توسط اسمیت، کندال و هالین ساخته شده در بیش از 400 تحقیق به کار گرفته شده است. (JDI ) برای تعیین رضایت از پنج جنبه شغلی، نفس کار، همکاران، سرپرست، دستمزد و فرصت های ترفیع به کار می رود. ماهیت مقیاس(JDI) بر پایه این اعتقاد است که رضایت شغلی در مقایسه با ادراک فرد از شغل های جایگزینی که در دسترس وی قرار دارد، مورد قضاوت قرار می گیرد (اسمیت و همکاران، 1989).

در مقیاس (JDI) برای هر یک از حوزه های رضایت، فهرست کوتاهی از عبارت ها و صفت ها ارائه شده که از مقیاس های قبلی رضایت شغلی، پیشینه تحلیل های عاملی، مصاحبه ها و تجربه های شخصی استخراج شده است. (هومن، 1381).نتایج بسیاری از تحقیق ها نشان می دهد که تعداد دقیق سطوح تا حدی متفاوت است، اما آنچه فصل مشترک همه آن ها را تشکیل می دهد، ظاهر شدن ثابت 5 سطح است (اسمیت و همکاران، 1989).پرسشنامه حاوی 72 سوال بسته پاسخ می باشد که در مقابل هر یک سه گزینه، بله، نه، نمی دانم، وجود دارد که از پاسخگو خواسته شده، عبارت را به دقت مطالعه کرده، سپس نوع موافقت خود را با هریک از عبارات با علامت ضربدر مشخص نماید. پرسش نامه ی مذکور پنج سطح از رضایت شغلی را اندازه می گیرد که شامل، ماهیت کار (18 سوال)، سرپرست (18 سوال)، همکاران (18 سوال)، دستمزد (9 سوال) و ترفیع (9 سوال) است. در ضمن بخش اول پرسش نامه شامل مشخصات فردی جامعه آماری مانند، وضعیت تأهل، آخرین مدرک تحصیلی، سابقه، سنوات شغلی و سن می باشد.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودمقیاس توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 [1]- Job Descriptive Index

 تاریخ : جمعه 95/11/29 | 10:35 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی (JDI )ویسوکی و کروم

رضایتشغلی،یکحسمثبتومطبوعوپیامدارزیابیشغلییاتجربهفرداست.این حالتکمکزیادیبهسلامتفیزیکیوروانیافرادمیکند. ازنظرسازمانی،سطحبالای رضایتشغلی،منعکسکنندهجوسازمانیبسیارمطلوباستکهمنجربهجذبوبقای کارکنانمیشود. لوک معتقداسترضایتمندیشغلیناشیازارزیابیشغلبهعنوانامری استکهرسیدنیاامکانرسیدنبهارزشهایمهمشغلیرافراهممیآورد (قلی زاده و همکاران، 1389).

رضایتشغلیبهعنوانیکعاملاساسیبربسیاریازویژگیهایرفتارفردیوعملکرد سازمانتاثیرمیگذارد.رضایتشغلیموجبافزایشبهرهوریوتعهدفرددرسازمان،تضمین کنندهسلامتفیزیکیوذهنیفردوهمچنینموجبافزایشروحیهفردمیگردد(قلی زاده و همکاران، 1389).

رضایت شغلی احساساتونگرشهایمثبتیاست کهافرادبهشغلخوددارند. رضایتشغلینیروی انسانیازعواملمؤثردرافزایشکاراییوبهرهوری و کاهش تشویش، غیبت کاری، تأخیر در کار، ترک خدمت، فعالیت اتحادیه و بازنشستگی زودرس است (خاوری و یوسفیان،1386).

فیشروهانا رضایتشغلیراعاملروانیقلمداد میکنندوآنرانوعیسازگاریعاطفیباشغلو شرایط اشتغال می انگارند؛ یعنی اگر شغل مورد نظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین کند، فرد از شغلش راضی است. در مقابل چنانچه شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد، فرد شروع به مذمت شغل می نماید و در صدد تغییر آن بر می آید (خاوری و یوسفیان،1386).

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی توسط ویسوکی و کروم ساخته شده است که از 39 گویه و 5 خرده مقیاس کار (10 سوال)، سرپرست (8 سوال)، همکار (10 سوال)، ارتقاء (5 سوال) و پرداخت (6 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش رضایت شغلی بکار می رود.

به همراه 5 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودپرسشنامه سنجش رضایت شغلی (JDI)ویسوکی و کروم

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرماییدتاریخ : جمعه 95/11/29 | 10:2 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 7 تله‌ در مسیر رشد و پیشرفت

تله‌های شکاف آفرین در مسیر رشد و پیشرفت دایمی شما
اگر رویاها، اهداف و آرزوهایی ارزنده را در نظر دارید؛ بدانید که برای دستیابی به آن‌ها باید بی‌وقفه در حال رشد و پیشرفت باشید. اما اگر شما نیز یک یا چند باور اشتباه را در سر می‌پرورانید شکافی را در مسیر رشد و پیشرفت‌تان به وجود می‌آورد. در اینصورت، نمی‌توانید رشد و پیشرفتی بی‌وقفه داشته باشید و توانایی‌های وجودتان را هرچه بیشتر و بهتر به کار بگیرید.
به هشت اندیشه یا باور اشتباه درباره‌ی رشد و پیشرفت توجه کنید شاید یکی از این اندیشه‌ها یا باورهای اشتباه مانع شده است اراده‌ی خودتان را برای رشد و پیشرفتی بی‌وقفه در زندگی‌تان به کار بگیرید.

  1. شکاف مربوط به حدس و گمان: من حدس می‌زنم که به‌طور طبیعی پیشرفت خواهم کرد.
در کودکی، جسم ما به‌طور طبیعی رشد می‌کند. پس از گذشت چند سال، ما به انسانی تبدیل می‌شویم که قامتی بلندتر دارد، نیرومندتر است، می‌تواند کارهای جدید را به ثمر برساند و با دشواری‌هایی جدید روبه‌رو شود. فکر می‌کنم بسیاری از انسان‌ها این باور ناخودآگاه را همچنان تا بزرگسالی در ذهنشان
  پرورش می‌دهند که رشد ذهنی، معنوی و عاطفی انسان نیز دارای ساختاری مشابه خواهد بود. ما تصور می‌کنیم به‌سادگی باگذشت زمان به انسانی بهتر و شایسته‌تر تبدیل می‌شویم.

مشکل اصلی این است: ما به‌سادگی با گذراندن روزهای زندگی‌مان پیشرفت نمی‌کنیم. ما باید آگاهانه در این‌باره تصمیم بگیریم.

هیچ انسانی به‌صورت تصادفی پیشرفت نمی‌کند. رشد و پیشرفت شخصی به‌خودی‌خود اتفاق نمی‌افتد. وقتی در این زمینه از آموزش‌های رسمی بهره‌مند می‌شوید؛ خودتان باید مسئولیت کامل فرآیند رشد و پیشرفت‌تان را به عهده بگیرید زیرا دیگران چنین کاری را برای شما انجام نخواهند داد. اگر می‌خواهید وضعیت زندگی‌تان روزبه‌روز بهتر و بهتر شود؛ باید خودتان همواره رشد و پیشرفت داشته باشید. شما باید رشد و پیشرفت دایمی خودتان را به‌منزله‌ی یکی از اهداف مهم و بارز زندگی‌تان در نظر بگیرید.

2. شکاف مربوط به دانش: من نمی‌دانم چگونه پیشرفت کنم.
بسیاری از انسان‌ها فقط از ضربه‌هایی سخت و محکم درس‌های زندگی را می‌آموزند. تجربه‌های دشوار اغلب درس‌های زندگی را به‌شیوه‌ای دشوار به آنان می‌آموزد و آنان به‌این‌ترتیب تغییر می‌کنند. گاهی تغییر آنان به‌سوی تبدیل‌شدن به انسانی بهتر خواهد بود و گاهی نیز تغییری وارونه اتفاق خواهد افتاد. درس‌های زندگی آنان به‌صورت نامنظم و بسیار دشوار پدیدار می‌شود.
شیوه‌ی بهتر این است که آگاهانه برای رشد و پیشرفت خودتان برنامه‌ریزی کنید به‌این‌ترتیب تصمیم می‌گیرید باید تا چه سطحی پیشرفت کنید یا خواسته‌ی شما دراین‌باره چیست؛ انتخاب می‌کنید که چه نکته‌هایی را بیاموزید و سپس تا پایان این مسیر را به شیوه‌ای منظم و با سرعتی می‌پیمایید که خودتان آن را تعیین می‌کنید.

3. شکاف مربوط به زمان: اکنون برای شروع کردن، زمانی مناسب نیست.
"هرچه بیشتر برای انجام دادن کاری منتظر بمانید که بهتر است آن را هم‌اکنون انجام دهید؛ این احتمال افزایش خواهد یافت که آن کار را هرگز به معنای واقعی انجام نخواهید داد.”
شاید شما نیز هم‌اکنون در زندگی شخصی یا شغلی خود در وضعیتی بحرانی قرار دارید. اگر چنین است؛ شاید مشتاق هستید تا فرآیند رشد و پیشرفت‌تان را شروع کنید. اگر چنین نیست؛ بهتر است چه اقدامی انجام دهید؟

فرقی نمی‌کند که برای رشد کردن و پیشرفت داشتن انگیزه دارید یا خیر؛ درهرصورت، هم‌اکنون به‌راستی زمانی مناسب برای شروع کردن فرآیند رشد و پیشرفت‌تان محسوب می‌شود.
واقعیت این است: شما هرگز کارهایی بسیار را به ثمر نمی‌رسانید؛ مگر اینکه، قبل از آماده بودنتان برای انجام دادن هر کاری، بکوشید دست‌به‌کار شوید و در آن زمینه پیشروی کنید. اگر تاکنون به خواست خودتان برای رشد کردن و پیشرفت داشتنتان تصمیم‌گیری نکرده‌اید؛ پس، باید همین امروز در این‌باره تصمیم بگیرید. اگر همین امروز در این‌باره اقدام نکنید؛ شاید به بعضی از اهدافتان در زندگی برسید و بتوانید موفق شدنتان را در آن زمینه‌ها جشن بگیرید، اما در پایان پی می‌برید رشد و پیشرفت‌تان بسیار کم‌تر از سطح توانایی‌های وجودتان بوده است. وقتی به خواست خودتان برای داشتن رشد و پیشرفتی دایمی تصمیم می‌گیرید؛ می‌توانید همواره در حال رشد و پیشرفت باشید و این سؤال را برای خودتان مطرح کنید: "در مرحله‌ی بعد چه اقدامی انجام دهم؟”

4. شکاف مربوط به‌اشتباه کردن: می‌ترسم که اشتباه کنم.
رشد و پیشرفت ممکن است کاری پر دغدغه باشد. چنین حقیقتی به این معنی است که بپذیرید شما همه‌ی پاسخ‌ها را در اختیار ندارید. رشد کردن و پیشرفت داشتن مستلزم این است که بپذیرید ممکن است اشتباه کنید. شاید تصور کنید در این صورت انسانی هوشمند به نظر نمی‌رسید. بسیاری از انسان‌ها دوست ندارند اشتباه کنند. به‌هرحال، اگر می‌خواهید رشد کنید و پیشرفت داشته باشید؛ باید بهای بلیت ورودی به این عرصه را بپردازید و بهای آن نیز اشتباه کردن گاه‌وبی‌گاه خواهد بود.
اگر می‌خواهید رشد کنید و همواره در حال پیشرفت باشید؛ باید بر ترستان در این زمینه تسلط یابید که ممکن است اشتباه کنید. همان‌گونه که وارن بنیس، نویسنده و استاد دانشگاه می‌گوید: "اشتباه به‌سادگی شیوه‌ای دیگر از انجام‌دادن هر کاری محسوب می‌شود.” وقتی آگاهانه تصمیم می‌گیرید در مسیر رشد و پیشرفت گام بردارید؛ باید این حقیقت را بپذیرید که ممکن است اشتباه کنید. بهتر است اشتباهاتتان را همچنین نشانه‌هایی در نظر بگیرید که از پیشروی شما در مسیری درست خبر می‌دهند.

5. شکاف مربوط به کامل بودن: قبل از شروع کردن، باید بهترین شیوه را بیابم.
این شکاف نیز همچون شکاف مربوط به‌اشتباه کردن است. انسان‌ها اغلب گرایش دارند، قبل از شروع کردن برنامه‌ی رشد و پیشرفتشان، بهترین شیوه را در این زمینه بیابند.
در حالت مطلوب، اغلب دوست دارید، قبل از حرکت کردن، با کل آن جاده آشنا باشید. اما شما به‌تدریج در این جاده پیش می‌روید و آن را مشاهده می‌کنید. درحالی‌که اندکی پیشروی می‌کنید؛ بخشی از جاده بر شما آشکار خواهد شد. اگر می‌خواهید کل این جاده را مشاهده کنید؛ پس، باید همچنان به پیشروی کردنتان ادامه دهید.

6. شکاف مربوط به انگیزه: احساس می‌کنم به انجام‌دادن این کار چندان علاقه‌ای ندارم.
اگر هنوز اقدامتان را برای رشد و پیشرفت شخصی‌تان شروع نکرده‌اید؛ شاید انگیزه نداشته باشید که برنامه‌ای ویژه را برای رشد و پیشرفت‌تان با تلاش و تکاپویی فراوان پیگیری کنید. اگر در چنین موقعیتی قرار دارید؛ پس به این سخن من اعتماد کنید: دلایل شما برای ادامه دادن به رشد و پیشرفت شخصی‌تان بسیار مهم‌تر از دلایلی هستند که آن‌ها را برای شروع کردن فرآیند رشد و پیشرفت‌تان در نظر دارید. زمانی به دلایلی مهم درباره‌ی ادامه دادن به فرآیند رشد و پیشرفت‌تان پی می‌برید که مدتی کافی در این مسیر گام برداشته و چیدن میوه‌های آن را شروع کرده باشید. بنابراین، در همین لحظه با خودتان عهد و پیمان ببندید که دست‌کم به مدت دوازده ماه بکوشید برنامه‌ی رشد و پیشرفت‌تان را پیگیری کنید. اگر چنین کاری را انجام دهید؛ به‌شدت به این شیوه علاقه‌مند می‌شوید. در پایان سال نیز می‌توانید وضعیت یک‌سال گذشته‌ی خودتان را بررسی و ارزیابی کنید و پی ببرید که تا کجا پیشروی کرده‌اید.

7. شکاف مربوط به مقایسه کردن: دیگران از من بسیار بهتر و شایسته‌تر هستند.
انسان‌های موفق اغلب مشتاق هستند اندیشه‌های خودشان را برای دیگران مطرح کنند. شما فقط زمانی می‌توانید نکته‌هایی را از دیگران بیاموزید که آنان در موقعیتی بهتر از شما قرار داشته باشند.

 

برگرفته از : وب سایت مدیر سبزتاریخ : جمعه 95/11/29 | 8:25 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسش‌نامه رضایت شغلی بری فیلدورث

فیشر  رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد مینمایند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغالمی انگارند (شفیع آبادی، 1382). به نظر هاپاک  رضایت شغلی مفهوم پیچیده و چندبعدی است و با عواملروانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی شود بلکه ترکیب معینی ازمجموعه عوامل گوناگون سبب می گردد که فرد شاغل در لحظه معین از زمان از شغلش احساس رضایت نمایدو به خود بگوید از شغلش راضی است و از آن لذت می برد.  رضایت شغلی برخاسته از عوامل درونی وخصوصیات فردی از یک سو و عوامل فیزیکی و محیطی از سوی دیگر است. رضایت شغلی ناشی از عواملدرونی و خصوصیات فردی، در واقع نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال است.

پرسش‌نامه رضایت شغلی به منظور اندازه‌گیری میزان رضایت افراد از شغل خود،  توسط بری فیلدورث (1951) ابداع شده است که حاوی 19 سوال می باشد. این پرسش‌نامه برای تعیین کردن احساس مردم نسبت به شغلشان، ساخته شده است. و همچنین برای افرادی

به همراه 5 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسش‌نامه رضایت شغلی بری فیلدورث

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرماییدتاریخ : پنج شنبه 95/11/28 | 8:3 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه وسواسمذهبیپن[1](( PIOS  

بحث دین از دیرباز مورد توجه بوده است و کمتر جامعه­ای را می­توان یافت که با دین سر و کاری نداشته باشد. نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است افرادی که اعتقادات دینی دارند و یا اعمال مذهبی انجام می دهند نسبت به سایر افرادی که چنین اعتقادات و یا اعمال را ندارند از سلامت روانی و سازگاری بهتری برخوردارند. برخی روان­شناسان نیز باورها و رفتارهای مذهبی را نمودهایی از آسیب­شناسی روانی اختلال وسواسی- اجباری به شمار آورده­اند. اعتقاد به وجود یک مبدأ متعالی، مجموعه­ای از اصول و قوانین را در یک چارچوب معنادار قرار می­دهد که پیروی و رعایت آن­ها برای افراد به صورت الزام در می­آید. سطوح متفاوت این اعتقادات می­تواند در پیدایش اختلالات روانی مؤثر باشد. از جمله این اختلالات، وسواس است. برای نمونه، براد شاو، الیسون و فلنلی در پژوهش خود دریافتند تصویر ذهنی مثبت از خدا به صورت معکوسی با گستره وسیعی از اختلالات روانی در ارتباط می­باشد. هم­چنین، آنان به این نتیجه رسیدند که افراد با تصویر ذهنی مثبت از خدا -نسبت به دیگران- افکار وسواسی کمتری دارند (شاملی و همکاران،1390).

این پرسشنامه یکمقیاس 19 ماده ایباطیفلیکرت )پنجگزینه ای( استکهتوسط جاناتاناس. دیوید. افوشاون.پیدرسال 2001تهیهشدهاست. اینمقیاسدرابتدا 77 مادهبودهکهبراساسمصاحبهمؤلفان بابیمارانوسواسیاجباریمذهبیتهیهشدهاست.  درادامهتعدادماده هایاینپرسشنامهابتدابه29  وسپسبه19  مادهتقلیل- دادهشدوفرمنهاییآنتحتعنوانPIOS  مورداستفادهقرارگرفت.

به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامهوسواسمذهبیپن

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

 

 [1]- Peen Inventory of  Scrupulosityتاریخ : پنج شنبه 95/11/28 | 12:8 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه رسمیت در سازمان

رسمیت  به میزان یا حدی که مشاغل سازمانی استاندارد شده اد ، اشاره میکند یا رسمیت را می توان به عنوان میزان یا حدی که قوانین ،رویه ها ،دستورالعمل ها و ارتباطات مکتوب و هم غیر مکتوب بوده تعریف نمود.(رابینز-1390-89). رسمیت می تواند واضح و صریح ویا مبهم و تلویحی باشد .(رابینز-1390-90).  رسمیت مهم است ، چون : استاندارد نمودن رفتار، کاهش تغییر پذیری را کاهش و افزایش هماهنگی در کار را در پی دارد (رابینز-1390-91).  رسمیت می تواند درون شغل صورت گیرد (رسمیت درون سازمانی) و یا اینکه خارج بر آن تحمیل شود(رسمیت برون سازمانی).وقتی رسمیت از خارج ار شغل تعیین شده باشد اصطلاح رفتار خارجی را برای آن بکار می بریم.(رسمیتی که از خارج تحمیل شود،توصیق رسمیت کارکنان غیر ماهر و مشاغل حرفه ای گویای رفتار درونی شده ایی هستند که از طیق تخصص گرایی به وجود می آیند ). مدیران فنونی در اختیار دارند که به کمک آن می توانند رفتار کارکنان خود را استاندارد کنند . این فنون عبارتند از :گزینش،الزمات نقش،قوانین،رویه ها، خط مشی ها ،آموزش،شعائر.(رابینز-1390-93).

این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان رسمیت در سازمان می باشد.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است .

دانلود پرسشنامه رسمیت در سازمان

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

 

 تاریخ : یکشنبه 95/11/24 | 7:15 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب قدیمی تر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق