بهمن 95 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی(OCI-R )[1] فوا و همکاران

وسواس،یکاختلالگستردهاستبامیزانشیوعبرآوردشدهی1%جمعیتمبتلاو 2 تا 5/2 درصدکهدرطولزندگیخودبهآندچارمیشوند. یکیازمعضلاتموجوددرزمینهارزشیابیوتشخیصاختلال وسواسی- اجباری[2](OCD) تنوعدرابزارهایتشخیصیو مقیاسهایهنجاریابیشدهمعتبراستکهعلتاینتنوعپیچیدگیدرعلایموسواسمی باشد. امروزه،کارنظریدرزمینهشناخت ماهیتوسواسفکری– عملیوهمین طورعلایمآنودرنتیجه ارائهیکارزشیابیجامعوکاربردی،ازضروریاتجامعهعلمی-2 بین المللیاست.

پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCD-R؛ فوا و همکاران، 2002) که نسخه کوتاه شده پرسشنامه وسواس فکری عملی (OCI؛ فوا و همکاران، 1998) دارای 18 عبارت است و  نشانه های وسواس را اندازه گیری می کند.این نسخه ضمن اینکه نمره کلی پرسشنامه را در اختیار شما قرار می دهد همچنین شامل شش خرده مقیاس نیز می باشد:1- شستو شو 2- وارسی کردن، 3- نظم دهی، 4- نگرانی،5- احتکار کردن، 6- خنثی کردن(هاجکاک و همکاران، 2004).

به همراه 5 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی(OCI-R)

 <\/h2>

 

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

 

 [1]. Obsessive–Compulsive Inventory—Revised (OCI-R(

[2]- Obsessive – Compulsive Disorderتاریخ : یکشنبه 95/11/24 | 12:21 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ )

نظریهرهبریتحولآفرینتوسطبس درسال 1985 مطرحشدهاستومیتوانآنرافرایند نفوذآگاهانهدرافرادیاگروههابهمنظورایجادتغییروتحولناپیوستهدروضعموجودوکارکردهای سازمانبهعنوانیککلتعریفکرد)موغلی، 1382 ). اهمیتزیادرهبریتحولآفرینباعثشدهاستکهامروزهتحقیقات علاوهبرتوجهبهپیامدها،بهعواملایجادکنندهایننوعرهبریدرافرادوسازمانهانیز متمایلشود. پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (2000) با استفاده از 20 گویه، که از پرسشنامه چندعاملی رهبری (MLQ) گرفته شده است، اندازه گیری می شود. این پرسشنامه دارای چهار بعد ملاحظه فردی[1]، ترغیب ذهنی[2]، انگیزش الهام بخش[3] و نفوذ آرمانی[4] می باشد و براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده است (باس و آولیو، 2000).

به همراه 2مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو

 <\/h2>

 

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

 

 [1]- Individual Consideration

[2]- Intellectual Stimulation

[3]- Inspirational Motivation

[4]- Idealized Influenceتاریخ : شنبه 95/11/23 | 7:11 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلد اسمیت

تغییرات     و پیشرفتهایتکنولوژیکیسالهایاخیر موجبتغییرشکلمحیطرقابتیسازمانهاشدهاستو اینتغییرات،شرکتهاراباچالشهاوفرصتهای جدیدیمواجهساختهاست. چالشهابهحدیاستکه حتیشرکتهایموفق،دیگرنمیتوانندباتکنولوژیو تولیدهمیشگی،موفقیترابهآسانیتکرارکنند(مشبکی و همکاران، 1391). مطالعهرفتارافراددرمحیطهایکاریازدیربازموردتوجه

اندیشمندانعلوممدیریتبودهاستوباظهوررشتهرفتار سازمانی درسالهاینخستدهه1960 اینامرجدیتبیشتری یافت. یکی از نتایج مهم رفتار کارکنان عملکرد سازمانی می باشد. عملکرد سازمانی پدیده ای پیچیده است که شاید ساده ترین تعبیر برای آن را بتوان مجموعه فعالیت های معطوف به دستیابی بر اهداف سازمانی دانست . از اینرو عملکرد سازمانی به این موضوع مربوط می شود که یک سازمان چه مقدار به اهداف خود رسیده است(سنفورد[1]،2009). پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت  دارای  42 عبارت می باشد.   

 

 [1]. sanford

دانلود پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلد اسمیتبرای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

 

 . sanfordتاریخ : شنبه 95/11/23 | 6:58 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه نوآوری سازمانی<\/h2>

دردنیایامروزی،توانسازگاریوادارهکردنتغییرات،عنصراصلیموفقیتوبقایهر سازماناستوکسباینتواناییهاخود،مستلزمتوجهسازمانبهخلاقیتونوآوریافراد است. سازمانهایموفق،سازمانهاییهستندکهخلاقیتونوآوری،نوکپیکانحرکتآنان راتشکیلمیدهد )احمدوعبداله، (1999. بهعبارتیسازمانهایامروزیبرایادامهحیات، بایستیپویابودهومدیرانوکارکنانآنها،افرادیخلاقونوآورباشندتابتوانندسازمانرابا اینتحولاتمنطبقساختهوجوابگوینیازهایجامعهباشند. میتوانگفتدرسیستم اقتصادجهانیورقابتروزافزونموجود،خلاقیتونوآوریدرحکمبقاوکلیدموفقیت

سازماناست (صمد آقایی، 1380).  نوآوری به معنای عملی کردن یک تفکر خلاق است و نوآوری سازمانی کلید موفقیت در عرصه تکراری سازمان است. این پرسشنامه دارای 17 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان گرایش به نوآوری سازمانی از ابعاد مختلف (نوآوری تولیدی، نوآوری فرایندی و نوآوری اداری) که ترکیبی از پرسشنامه های جیمنز-جیمنز و دیگران (2008)، پنیادز 2006)، پراجگو و سوهل (2006) ( به نقل از چوپانی، 1390) می باشد. 

به همراه 3 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه  پرسشنامه نوآوری سازمانی

 

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

 تاریخ : شنبه 95/11/23 | 6:37 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه جو عاطفی خانواده

خانواده نخستینومهمترینواحدزیستی جامعهاست.یکیازعواملیکهمیتوانددراعتمادبینفردینقشداشتهباشدخانواده وجوعاطفیحاکمبرآناست. فضایعاطفی،کیفیتالگویارتباطیوارزشهایاساسیحاکم درخانوادهدرنحوهیشکلگیریپایههایشخصیتیوویژگیهایروانیرفتاریاعضاءتأثیرژرفوپایداردارد. جوعاطفیخانوادهبهمجموع روابطوتعاملاتعاطفیکهبیناعضاییکخانوادهوجودداردهمانندبیان احساساتوعلایق،نحوهیارتباطوطرزبرخوردافرادبایکدیگرگفتهمی شود (اکبری بورنگ، و قوامی راد، 1394). پرسشنامه جو عاطفی خانواده توسط محمود نودرگاه فرد به منظور سنجش جو عاطفی خانواده ساخته شده است. این پرسشنامه دارای 35 عبارت است که با طیف لیکرت 5 درجه ای تدوین شده است .

به همراه 5 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودپرسشنامه جو عاطفی خانواده

 

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

 

 تاریخ : چهارشنبه 95/11/20 | 9:42 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

نظریه  سوسک در توسعه شخصی

 

در یک رستوران، یک سوسک کوچکی ناگهان از جایی پر می‌زند و بر روی یک خانمی می‌نشیند.

آن خانم از روی ترس شروع به فریاد زدن می‌کند. او وحشت‌زده بلند می‌شود و سعی ‌می‌کند با پریدن و تکان دادن دست‌هایش سوسک را از خود دور کند. واکنش او مسری بود و افراد دیگری هم که سر همان میز بودند وحشت‌زده می‌شوند.

بالاخره آن خانم موفق می‌شود سوسک کوچک را از خود دور کند. سوسک پر می‌زند و روی خانم دیگری نزدیکی او می‌نشیند. این بار نوبت او و افراد نزدیکش می‌شود که همین حرکت‌ها را تکرار کنند! پیشخدمت به سمت آنها می‌دود تا کمک کند.

در اثر واکنش‌های خانم دوم، این بار سوسک پر می‌زند و روی پیشخدمت می‌نشیند. پیشخدمت محکم می‌ایستد و به رفتار سوسک بر روی لباسش نگاه می‌کند. زمانی که مطمئن می‌شود، سوسک را با انگشتانش می‌گیرد و به خارج رستوران پرت می‌کند.

در حالی‌که قهوه‌ام را مزه مزه می‌کردم، شاهد این جریان بودم و ذهنم درگیر این موضوع شد. آیا سوسک به این کوچکی باعث این رفتار عصبی شده بود؟ اگر اینطور بود، چرا پیشخدمت دچار این رفتار نشد؟ چرا او تقریبا به شکل ایده‌آلی این مسئله را حل کرد، بدون این‌که آشفتگی ایجاد کند؟ این سوسک نبود که باعث این ناآرامی و ناراحتی خانم‌ها شده بود، بلکه عدم توانایی خودشان در برخورد با سوسک موجب ناراحتیشان شده بود. من فهمیدم این فریاد پدرم، همسرم یا مدیرم بر سر من نیست که موجب ناراحتی من می‌شود، بلکه ناتوانی من در برخورد با این مسائل است که من را ناراحت می‌کند. این ترافیک بزرگراه نیست که من را ناراحت می‌کند،  این ناتوانی من در برخورد با این پدیده ‌است که موجب ناراحتیم می‌شود. من فهمیدم در زندگی نباید واکنش نشان داد، بلکه باید پاسخ داد. آن خانم‌ به اتفاق رخ‌داده واکنش نشان داد، در حالیکه پیشخدمت پاسخ داد. واکنش‌ها همیشه غریزی هستند در حالی‌که پاسخ‌ها همراه با تفکرند. نحوه واکنش‌های ما به مشکلات و نه خود مشکلات است که می‌تواند در زندگی بحران ایجاد کند. این مفهوم مهمی در فهم زندگی است.  آدمی که خوشحال است به این خاطر نیست که همه چیز در زندگیش درست است.  او به این خاطر خوشحال است که دیدگاهش نسبت به مسائل درست است.تاریخ : چهارشنبه 95/11/20 | 8:39 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه بلوغ عاطفی(EMS ) یاشویرینگ و ماهیش بهارگاوا

مفهومرفتارعاطفی بالغدرهرسطحی،حاصلرشدطبیعیعاطفیاست. شخصی قادربهکنترلعواطفخویشاستکهتاخیردرارضاراتحملکند،بدوناینکهتاسفبخوردورنجبکشد. یکیازمهمترینعواملموفقیتدرزندگیزناشویی،رشدوبلوغعاطفیاست.  بلوغعاطفی جریانیاستکهطیآنشخصیتفردبهطورمداومبرای احرازبیشازپیشسلامتعاطفی،ازلحاظروانیوفردی میکوشد.

پرسشنامه بلوغ عاطفی (EMS) از دکتر یاشویرینگ و دکتر ماهیش بهارگاوا می باشد . این پرسشنامه شامل 48 سؤال و چهار بعد عدم ثبات عاطفی، بازگشت عاطفی،  ناسازگاری اجتماعی،  فروپاشی شخصیت فقدان استقلال است.

به همراه 1 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه بلوغ عاطفی(EMS) یاشویرینگ و ماهیش بهارگاوا

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

 

 تاریخ : چهارشنبه 95/11/20 | 8:29 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


پرسشنامه هیجان های تحصیلی(AEQ ) پکران

لذتمنبعثازیادگیری،خستگیناشیازآموزشهای کلاسیوناکامی ها وعصبانیتهای ناشیاز تکالیفدشوار،نمونههایی ازفعالیتهایی مرتبطباهیجانهای پیشرفتهستند. بنابراینمی توان بهلحاظموضوعیدونوعمتفاوتازهیجانپیشرفترابرشمرد؛هیجانهای فعالیتی،کهبه فعالیتمرتبطباپیشرفتجاریوابستهاستوهیجانهای پیامدی،کهبهنتایجاینفعالیتها بستگیدارد، هیجانهای پیشرفترامیتوان مانندسایرهیجانهای عمومیتر،بهعنوانوقایعیموقتیدرموقعیتیویژهودرزمانیمعین،تعریفکرد؛برایمثالهیجانهایپیشرفتحالت)اضطرابامتحانکهپیشازامتحانتجربهمی شود. بهدیگرسخن،می توان آنهارابهعنوانهیجانهای عادیوتکراریکهنوعاًتوسطشخصودررابطهبافعالیتهاونتایجپیشرفتتجربهشدهاند،تعریفکرد ) پکران،الیوتومییر،.( 2006  این پرسشنامه دارای 155 سوال بوده و هدف آن ارزیابی هیجان های تحصیلی از ابعاد مختلف (لذت از کلاس درس، امیدواری در کلاس، غرور در کلاس، خشم در کلاس، اضطراب مربوط به کلاس، شرم نسبت به کلاس، ناامیدی مربوط به کلاس، خستگی نسبت به کلاس، لذت از یادگیری، امید به یادگیری، غرور مربوط به یادگیری، خشم نسبت به یادگیری، اضطراب نسبت به یادگیری، شرم مربوط به یادگیری، ناامیدی نسبت به یادگیری، خستگی از یادگیری) می باشد. 

به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان

            این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودپرسشنامه هیجان های تحصیلی(AEQ) پکران

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

 

 تاریخ : چهارشنبه 95/11/20 | 4:37 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه رضایت زناشویی هودسن

رضایت زناشویی حالتی است که طیّ آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند (سینها و ماکرجی1، 1991 به نقل از میر احمدی زاده و همکاران، 1382). وینچ2 و همکاران او (1974) معتقدند که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیّت موجود و وضعیت مورد انتظار است. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق می گردد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد. هم چنین الیس3 در 1989 بیان می کند که رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسّط زن یا شوهر است هنگامی که همه جنبه های ازدواج شان را در نظر می گیرند (سلیمانیان، 1373). این پرسشنامه یک ابزار 25 سؤالی است که برای اندازه‌گیری میزان، شدت یا دامنه مشکلات زن و شوهر در رابطه زناشویی تدوین شده‌است. این مقیاس ویژگی رابطه را یک کل واحد تلقی نمی‌کند، بلکه دامنه‌ی مشکلات را از نظر زن و مرد اندازه‌گیری می‌کند( ثنایی، 1378).

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است .

دانلودپرسشنامه رضایت زناشویی هودسن

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

 

 تاریخ : سه شنبه 95/11/19 | 10:33 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

تقویم سال 1396 را در قالبی زیبا رایگان دانلود نمایید.

 

 

برای دانلود رایگان تقویم سال 1396 کلیک فرمائید.تاریخ : دوشنبه 95/11/18 | 11:26 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب جدید تر مطالب قدیمی تر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق