بهمن 98 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقیاس باورهای محدود کننده انتخاب همسر لارسون (1992) اصلاحیه رجبی، فردوسی و شهبازی (1390)

   Mateselection Constraining Beliefs

 

ازدواج سنّتی فطری و الهی است که از دیربازوجود داشته است و همه شرایع و قوانین پیروان خودرا آن ترغیب کرد هاند. در واقع ازدواج، قراردادیاست که به موجب آن زن و مرد در زندگی بایکدیگر شریک و متحد شده، خانواده ای را تشکیلمی دهند(برادبری و همکاران ، 2000) . امروزه برای اکثر افراد در جوامع مختلف، فرایندانتخاب همسر مسأله ای مهم و مشکل است. معمولاًباور افراد در مورد یافتن فرد مورد نظر قبل از ازدواج و پس از آن متفاوت است. یکی از علتهای بی شمارشیوع بالای طلاق و نارضایتی در زندگی زناشویی درجامعه امروز، وجود باورهایغیرمنطقی در موردازدواج است؛ بهطوری که افراد از همسر خود انتظاردارند به صورت همزمان نقش یک دوست، همدل،شریک جنسی، مشاور و حتی نقش پدر و مادر را ایفاکند (لارسون، 1988 ). به جرأت می توان گفت کهیکی از عوامل زوج های ناموفق نحوه نگرش نادرستافراد نسبت به فرایند ازدواج و انتخاب همسر است.

 مقیاس باورهای محدود کننده انتخاب همسر توسط لارسون ( 1992 ) تهیه شده است . لارسون در سه مرحله متوالی براساس مقیاس رمانتیک پیشین بر روی دانشجویان مجرد و ازدواج نکرده در سه منطقه جغرافیایی ایالات متحده این مقیاس را تدوین کرد.  این مقیاس بعد از چند بار تحلیل عاملی و معیارهای خاص به 32 ماده کاهش یافته است و یک ابزار اندازه گیری در مورد نه باور محدود کننده در زمینه های مختلف ازدواج را ( یک و فقط یکی، شخص کامل، عشق کافی است و غیره ) بررسی می کند. در ایران رجبی، فردوسی و شهبازی (1390) به اعتبار سنجی این مقیاس پرداخته اند و تعداد گویه های آن را 20 مورد کاهش داده اند.

همراه با  2مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : چهارشنبه 98/11/30 | 10:23 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
تاریخ : سه شنبه 98/11/29 | 11:42 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
تاریخ : سه شنبه 98/11/29 | 11:41 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه باورهای هوشی (بابایی، 1377)

باورهای افراد، دنیای آنان را سازمان می دهد و به تجربیاتشان معنا می بخشد. این که چگونه این باورها می توانند دنیای روانشناختی مختلفی را در افراد ایجاد کنند و آنها را در موقعیت های مشابه به تفکر، احساس و عمل متفاوتی هدایت کنند، موضوع بسیار مهمی است (دوئک،(2000. دوئک (2000 ) می گوید این باورهای ما هستند که به دنیای اطراف مان سازمان می دهند و به تجربیاتمان معنا می دهند و به طور کلی سیستم رفتاری و معنایی هر فرد را تشکیل می دهند.

پرسشنامه استاندارد باورهای هوشی توسط بابایی (1377) تهیه شده است. این پرسشنامه دارای 14 سوال و 2 مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت به سنجش باورهای هوشی می پردازد.

همراه با  5 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : دوشنبه 98/11/28 | 11:17 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه باورهای هوشی (بابایی، 1377)

باورهای افراد، دنیای آنان را سازمان می دهد و به تجربیاتشان معنا می بخشد. این که چگونه این باورها می توانند دنیای روانشناختی مختلفی را در افراد ایجاد کنند و آنها را در موقعیت های مشابه به تفکر، احساس و عمل متفاوتی هدایت کنند، موضوع بسیار مهمی است (دوئک،(2000. دوئک (2000 ) می گوید این باورهای ما هستند که به دنیای اطراف مان سازمان می دهند و به تجربیاتمان معنا می دهند و به طور کلی سیستم رفتاری و معنایی هر فرد را تشکیل می دهند.

پرسشنامه استاندارد باورهای هوشی توسط بابایی (1377) تهیه شده است. این پرسشنامه دارای 14 سوال و 2 مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت به سنجش باورهای هوشی می پردازد.

همراه با  5 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : دوشنبه 98/11/28 | 11:17 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه باور به دنیای عادلانه

باورها و شناخت های انسان در عرصه های مختلف زندگی بررفتارها و واکنش های وی تأثیری انکارناپذیر دارند . هریک ازدسته باورهای انسان معطوف به پدیده ای خاص است که گاهیوجه اخلاقی وگاهی اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی به خودمی گیرند. یک دسته از باورهای انسانی که ماهیتی چند بعدیدارند، باور به وجود دنیای عادلانه است. بیش از سه دهه پژوهشنشان میدهد که این باورها بر این ایدة بنیادین که آنچه نصیبانسان می شود، حاصل تصادف وشانس نیست، بلکه با تلاش،شایستگی وپشتکار به دست آمده بنا شده است. بر پایة این ایده ودر یک فضای ذهنی و شناختی تحولی و براساس تجارب مختلفزندگی به تدریج این باور به این شکل درمی آید که انسان هایخوب با پیامدهای خوب وانسان های بد با پیامدهای بد مواجهمی شوند، چراکه دستاوردهای مختلف انسان حاصل نیک خواهیدنیایی که درآن زندگی می کنند نیست، بلکه نتیجة دسترنجوشایستگی آنهاست (گلپرور و عریضی (1386).

پرسشنامه باور به دنیای عادلانه توسط ساتون و داگلاس(2005)   ، دالبرت (1999)   و دالبرت و همکاران (2001)     براساس باورهایعمومی (عادلانه بودن دنیا ) و باورهای شخصی (عادلانه بودن وقایعی که در زندگی خود فرد اتفاق میافتند ) طراحی شده است.

همراه با  3 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : یکشنبه 98/11/27 | 9:53 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه انگیزه شغلی معلمان (محمد آقاجاری، 1375)

امروزه جذب، آموزش و توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای نیروی انسانی، یکی از محوری‌ترین استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی است. بطوریکه شرط توسعه، موفقیت و بقای هر سازمان، مستلزم توجه و برنامه‌ریزی صحیح در جهت توسعه صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها و راهکارهای نگهداشت نیروی انسانی آن سازمان است.

مفهوم انگیزش و شناخت عواملی که موجب انگیزش انسان می شود، یکی از پیچیده ترین بخش های روان شناسی و مدیریت امروز است و کار علمی و پژوهشی گسترده ای را می طلبد. با وجود پیشرفت فناوری، مسائل انسانی، بزرگترین گرفتاری عصر امروز است و انگیزش برای کار، ذهن متخصصان را در سطح وسیعی به خود مشغول داشته است.

انگیزش شغلی، توانایی معلم را بالا می برد و نتیجه آن بهبود عملکرد دانش آموزان در سازمانی در قالب مدرسه خواهد بود.

این پرسشنامه در سال  1375  توسط جواد محمد آقاجری به منظور سنجش میزان انگیزه کاری معلمان تهیه شده است و شامل 20 سوال 5گزینهای با گزینههای (کاملاًموافقم تا کاملاً مخالفم)  است.

همراه با  2 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : شنبه 98/11/26 | 9:6 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه انزوای اجتماعی(مدرسی یزدی، 1393).

یکیاز مسائلیکه امروزه هدفپژوهشاندیشمندان حوزةعلوم اجتماعی، روانشناسی، مدیریت و دیگر حوزه های علوم انسانی است، انزوای اجتماعی است.اندیشمندان هرکدام جنبه های متفاوتی از انزوای اجتماعی را مطالعه کرده اند.لودر و همکارانش انزوای اجتماعی را جدایی فیزیکی و اجتماعی افراد از دیگران تعریف کرده اند. از دیدگاه سیمن، انزوای اجتماعی واقعیتی است فکری که در آن فرد عدم تعلق و انفصال کاملی را با ارزشهای

مرسوم جامعه احساس می کند(مدرسی یزدی، 1393). به عقیدة کارشناسان،انزواطلبی یکی از رفتارهای نسبتاً شایع است که جوانان را به شدت آزار می دهد و اگر درمان نشود، آنان را به سمت مشکلات دیگری مانند عدم اعتمادبه نفس، افسردگی، اضطراب و زودرنجی سوق خواهد داد.این درحالی است که فقدان احساس توانمندی و کمی عزت نفس و نیز ناتوانی در نشان دادن احساسات و بیان افکار و نظریات، باعث جدایی فرد از فعالیتهای گروهی می شود(مدرسی یزدی، فرهمند و افشانی ،1396).

این پرسشنامه  دارای 18 گویه است و توسط مدرسی یزدی(1393) طراحی شده است.

همراه با  1 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : جمعه 98/11/25 | 2:13 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه آگاهی فراشناختیمختاری و ریچارد ( 2002 )  

یکی از عوامل مهم در تعیین رفتارهای یادگیری، آگاهی و درک فراشناختی است.روانشناسان برای تبیین دانش و نوع کنترل افراد بر طرز فکر و فعالیتهای یادگیریشان از اصطلاح فراشناخت استفاده کرده اند. اصطلاح فراشناخت به دانش ما درباره فرآیندهای شناختی خودمان و چگونگی استفاده بهینه از آنها برای رسیدن به اهداف یادگیری اطلاق می شود.

فراشناخت فرآیندی است که در آن فراگیران از چگونگی یادگیری خود، چگونگی استفاده از داده ها برای رسیدن به هدف، توانایی قضاوت درباره فرایندهای شناختی در یک تکلیف ویژه و چگونگی استفاده از راهبردها برای رسیدن به اهداف آگاهی دارند و در حین عملکرد و پس از اتمام آن ، پیشرفت خود را ارزشیابی می کنند.

پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه توسط مختاری و ریچارد ( 2002 )  معرفی شده است. هدف اصلی این ابزار، اندازه گیری مقدار آگاهی فراگیر از فرآیندهای گوناگون مرتبط با خواندن و نیز تعیین اهداف و مقاصد فراگیر از خواندن مطالب علمی است.  این پرسشنامه آگاهیفراشناختی از راهبردهای خواندن دانشجویان را در سه مقیاس راهبردهای کلی خواندن، راهبردهای حل مسئله، و راهبردهایحمایتی مطالعه می سنجند. گویه های هر مقیاس به طور جداگانه تنظیم و مشخص شده است.

همراه با  1 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : سه شنبه 98/11/22 | 6:38 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر KADS-II   (2002)

دوره نوجوانی که وجه مشخصه آن بلوغ 1 است. یکی از مهمترین، حساس ترین و در عین حال سرنوشتسازترین دوره های زندگی انسان به شمار می رود. چرا که مرحله انتقال از کودکی به دوره بزرگسالی است. ایندوره همراه است با تغییرات فیزیولوژیکی سریع، دستیابی به تفکرات انتزاعی، عدم تعادل و بی ثباتی خلق،نگرانی در مورد آینده، مسؤولیت پذیری، تلاش برای کسب تایید دیگران و بخصوص تایید همسالان، حالاترویایی و خیال پردازی. این همه تحول، ضمن اینکه می توانند به رشد طبیعی نوجوان کمک  مایند، می تواندزمینه ساز بروز مشکلات رفتاری، شناختی و عاطفی نیز در آنان باشد. . یکی از شایعترین و ناتوان کننده ترین مشکلات جوانان ونوجوانان، افسردگی است. افسردگی اختلالی است که با کاهش انرژی و علاقه، احساس گناه، اشکال درتمرکز، بی اشتهایی و افکار مرگ خودکشی مشخص می شود و با تغییر در سطوح فعالیت، توانایی های شناختی،تکلم، وضعیت خواب، اشتهاو سایر ریتم های بیولوژیک همراه است  ( آکرسیکال،211).

مقیاس حاضر در سال 2002 توسط کوتچر پس از اجرا بروی 17712 نفر از دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان ساخته شد، که دارای 11 گویه است.

 

همراه با  4 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : سه شنبه 98/11/22 | 11:30 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب قدیمی تر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق