خرداد 95 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)

پرسشنامه عملکرد شغلی توسط پاترسون(1970) تهیه و توسط ارشدی و شکرکن (1375) ترجمه شده است

 این پرسشنامه دارای 15  سؤال از چهار درجه بندرتگاهگاهی– اغلب و همیشه تشکیل شده است.  به جواب به ندرت (نمره 1)، اغلب (نمره 2)، گاهی (نمره 3 ) و همیشه ( نمره 4 ) داده می شود. برای بدست آوردن نمره عملکرد شغلی مجموع نمرات همه عبارت ها با هم جمع می گردد. لازم به ذکر است که در این پرسشنامه عبارت معکوس وجود ندارد.

 این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه ها  همین جا لیست پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.

 تاریخ : چهارشنبه 95/3/19 | 8:12 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(MSLQ)( پینتریچ و دی گروت)

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(MSLQ  توسط پینتریچ و دی گروت[1] ساخته  شده است.

این پرسشنامه با 47 عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (راهبردهای شناختی و فراشناختی) تنظیم شده است. خرده مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل 22 عبارت بوده و سه وجه از خودتنظیمی تحصیلی یعنی راهبردهای شناختی،راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع را می سنجد. بخش باورهای انگیزشی 25 عبارت مقیاس را دربرگرفته و شامل چهار جزء خودکارآمدی،جهت گیری هدف، ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان می باشد.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه ها  همین جا لیست پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.

 

[1] -Pintrich and De Grootتاریخ : چهارشنبه 95/3/19 | 8:8 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

جهت گیری مذهبی عبارت است از اعتقاد به قوای لاهوتی و ماوراء الطبیعه و رعایت یک سلسله قواعد اخلاقی در زمینه ارتباط با خود، سایر بندگان و خدا و انجام مناسک عبادی در جهت تقریب خالق و جلب رضایت او به منظور تعالی روح.

منظور از جهت گیری درونی بعد اعتقادی یا باور دینی است که خود مشتمل بر ایده ها و نگرش هایی که انتظار می رود پیرامون یک آیین به آن اعتقاد دارند مثل اعتقاد به خدا، دوزخ و بهشت و جهنم.

منظور از جهت گیری برونی بعد مناسکی یا اعمال و رفتارهای دینی است .همان اعمالی که پیروان یک آیین آن را به جا می آورند . مانند نماز ، روزه ، حج رفتن در مذهب اسلام .

مقیاس جهت‌گیری مذهبی:[1]

این مقیاس 21 ماده دارد که برای فهم و ارزیابی دین‌داری درونی و بیرونی به کار می‌رود. به اعتقاد آلپورت افرادی که فعالیت‌های دینی‌شان بیرونی است، دین را به عنوان ابزاری برای اهداف شخصی و اجتماعی مورد استفاده قرار می‌دهند. در مقابل دین داری درونی، بدون لحاظ منافع اجتماعی که ممکن است برای فرد حاصل ‌شود، سبکی از دین‌داری را برای به ‌دست آوردن احساس معنی و هدف شامل می‌شود. آلپورت وراس (1967) با افزودن دو مقولة اضافی، جهت‌گیری مذهبی را به یک سنخ‌شناسی چهار قسمتی گسترش دادند. دو مقولة اضافی عبارتند از: دین‌مداری نامتمایز[2]؛ یعنی نمرات بالای همزمان در درونی و بیرونی. و دین‌گریزی نامتمایز[3]؛  یعنی نمرات پایین همزمان در درونی و بیرونی.  بنابراین، به وسیله این مقیاس می‌توان چهار سنخ از جهت‌گیری مذهبی را شناخت: دینداری درون‌سو، دینداری برون‌سو، دین‌مداری نامتمایز و دین‌گریزی نامتمایز.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه ها  همین جا لیست پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.

 

[1] - Extrinsic–intrinsic religious orientation.

[2] - Indiscriminately religiousness

[3] - Indiscriminately anti religiousnessتاریخ : چهارشنبه 95/3/19 | 8:1 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

آزمون ادراک تعامل اجتماعی  « کارول گلاس »

 

این آزمون توس کارول گلاس ساخته شده است و  یک پرسشنامه خود گزارش دهی است که به منظور ارزیابی دو عامل افکار مثبت و منفی نسبت به تعامل های اجتماعی به کار می رود. این پرسشنامه شامل 30 سوال است که بر پایه مقیاس 5 درجه ای لیکرت کهبرپایهمقیاس 5 درجهای(1=  اینفکراصلاًبهذهنمننرسیدهاست؛2=اینفکرخیلیکمبهذهنمنرسیدهاست؛3=  اینفکرگاهیبهذهنمنرسیدهاست؛4=اینفکرخیلیزیاد بهذهنمنرسیدهاست؛و5=اینفکرهمیشهبهذهنمنرسیدهاست) ارزیابی می شود. 

 

درنمره گذاریاینآزموندونتیجهبهدستخواهدآمد:  یکیدرستونافکارمثبتودیگریدرستونافکار منفی.  برایهرستون،نمراتمتفاوت 15 پاسخراجمعمینماییم. دراینمقیاسافرادیکهدر مقیاسفرعیتفکرمنفینمرهبالاییبهدستمیآورند،تمایلدارنددرموقعیتهایاجتماعیعصبی باشندوباحفظافکارانتقادیدرموردتعاملبادیگرانعصبیبودنشانراتشدیدکنند. آنهاآنقدربه ناتوانیاجتماعیخودمعتقدهستندکهدرموردنابجابودنهیچ موقعیتیتردیدنمیکنند،حتی مطمئنهستندکهآنموقعیتموجبطردآنهاخواهدشد. نمرهبالادرمقیاسفرعیتفکرمثبت، برعکس،نشانهیافرادیاستکهدراجتماعکمتراضطرابدارندوبهمهارتخودازنظرروابط اجتماعیوآنچهدرواقعوجودداردمعتقدهستند. اینافراد،درموقعیتهایاجتماعی،بانگرش مثبتحضورمییابند. آنهامعتقدهستندکهعصبیشدنضرورتنداردوحتیاگرواکنموردانتظاررانداشتهباشند،خیلیناراحتنخواهندشد. شعارآنهااحتمالاًایناست:  "هرکهازخطربگریزدخطیرنباشد" یا" کسیکهخطرنکندبهجایینمیرسد" . باایننوعنگرش،نزدیکشدنبهدیگرانبسیار آساناست.

 

ادارکتعاملاتاجتماعی: بهدومقیاسفرعیتفکرمنفیومثبتتقسیممیشود.  درمقیاسفرعیتفکرمنفی،فردتمایلدارددرموقعیتهایاجتماعیعصبیباشدوباحفظافکارانتقادیدرموردتعاملبادیگرانعصبانیتخودراتشدیدکند. فردآنقدربهناتوانیاجتماعیخودمعتقداستکهدرمودنابجابودنهیچموقعیتیتردیدنمیکند،حتیمطمئناستکهآنموقعیتموجبطرداوخواهدشد. درمقیاسفرعیتفکرمثبت،فرددراجتماعکمتراضطرابداردوبهمهارتخودازنظرروابطاجتماعیوآنچهدرواقعوجودداردمعتقداست. فردبانگرشمثبتدرموقعیتهایاجتماعیحضورپیدامیکند. اومعتقداستکهعصبیشدنضرورتینداردوحتیاگرواکنشموردانتظاررانداشتهباشدخیلیناراحتنمیشود(گلسر، 1982).

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه ها  همین جا لیست پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.

 

 تاریخ : سه شنبه 95/3/18 | 9:58 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه تنظیم رفتاری در ورزش مارکلند و توبین (BREQ) – فرم بازنگری شده ایرانی

پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشی5[1] (BREQ-2) که توسط مارکلند و توبین در سال 2004 ارایه شد سطح تعیین‌کنندگی و نوع انگیزه را برای شرکت یا عدم شرکت در فعالیت ورزشی مشخص می‌کند. این پرسشنامه یکی از عمده‌ترین و رایج‌ترین مقیاس‌ها دراین زمینه است که تمامی طیف تنظیم رفتار ورزشی از جمله فقدان انگیزه را در برمی‌گیرد (مارک لند و توبین، 2004).  نسخه اصلی این پرسشنامه دارای 19 سوال است اما در ایران نسخه 18 سوالی این پرسشنامه توسط فرمان بر و همکارانش (1388) تهیه شده است. این پرسشنامه دارای 4 بعد می‌باشد که عبارتند از: تنظیم بیرونی، تنظیم متمایل به درون، تنظیم درونی، فقدان انگیزه.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه ها  همین جا لیست پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.

 

[1] - Bhavioral Regulation in Exercise Questionnaire-2تاریخ : سه شنبه 95/3/18 | 9:49 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرسشنامه مدیریت دانش لی و چانگ

مدیریت دانش، رسیدن به اهداف سازمان با استفاده بهینه از دانش و یا توانایی یک سازمان در استفاده از سرمایه معنوی (تجربه و دانش فردی نزد هر فرد) و دانش دسته جمعی به منظور دستیابی به اهداف خود از طریق فرایندی شامل تولید دانش، تسهیم دانش و استفاده از آن به کمک فناوری است  .  مدیریت دانش، راز موفقیت سازمان‌ها در قرن 21 است. دانش، مفهومی فراتر از داده و اطلاعات است. دانش به مجموعه اطلاعات، راه کار عملی مرتبط با آن، نتایج به‌کارگیری آن در تصمیمات مختلف، آموزش مرتبط با آن، نگرش افراد در مشاغل و مسئولیت‌های مختلف در ارتباط با آن گفته می‌شود. دانش هر نفر، حتی در موردی خاص، ممکن است با دیگران متفاوت باشد. دانش زیربنای مهارت و تجربه و تخصص هر فرد است. هر سازمان برای دستیابی به اهداف خود، از مجموعه دانشی استفاده می‌کند که نزد تک‌تک افراد و در ذهن آنها انباشته شده است. در صورت عدم استفاده از این دانش‌ها، می‌توان شکست سازمان یا بالا بودن هزینه‌های ناشی از تکرار برخی فرایندهای تصمیم‌گیری و عدم استفاده مطلوب از سوابق تجربی و تصمیم‌گیری‌ها را انتظار داشت. به همین دلیل، سازمان‌های پیشرو اقدام به جمع‌آوری دانش نهفته نزد پرسنل و گروه‌های کاری می‌کنند که به آن «سرمایه دانش» گفته می‌شود.  امروزه سرمایه‌های یک سازمان تنها سرمایه مالی و فیزیکی نیست بلکه سرمایه دانش افراد مهمتر از آن دو بوده و مورد توجه مدیران قرار گرفته است. به بیانی دیگر، مدیریت نیروی انسانی، وجه پیچیده مدیریت دانش است.
مدیریت دانش، طبعاً باعث پیشرفت و تکامل دیگر سیستم‌های سازمان از قبیل TQM و BPR و آموزش‌های سازمانی شده و موقعیت سازمان را در فرصت‌های جدید، تقویت و پشتیبانی می‌کند.  در این سازمان‌ها، مدیریت دانش برای بهینه‌سازی ارتباطات میان کارمندان و بین رده‌های بالای مدیریت به کار گرفته می‌شود. مدیریت دانش در این سازمان‌ها، به ایجاد فرهنگ اشتراک دانش میان کارمندان کمک می‌کند. گرچه دانش می‌تواند توسط افراد کسب شود، ولی برای اینکه سودمند واقع شود، لازم است همه اعضای گروه در آن سهیم شوند.  به نظر لی و چانگ(2007) مهم ترین مراحل و  اقدامات فرایند مدیریت  دانش  انتقال و توزیع دانش است ( LEE& Chang, 2007).

برای اندازه گیری مدیریت دانش از پرسشنامه مدیریت دانش استفاده شده است. این پرسشنامه یک ابزار 8 سئوالی با مقیاس لیکرت 5 درجه ای است که برای اندازه گیری مدیریت دانش ساخته شده است . این پرسشنامه  بوسیله لی (Lee) و چانگ ( Chang) ( 2007) طراحی شده است و  دو بعد 1- توزیع دانش 2- انتقال دانش را اندازه گیری می نماید. و بوسیله عزیزی مقدم (1393) ترجمه شده است.

پرسشنامه مدیریت دانش   دارای 8  سؤال از نوع لیکرت می باشد و شامل یک مقیاس  پنج  درجه ای   (کاملا" موفقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملاً مخالفم ) می باشد.

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه ها  همین جا لیست پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.

 

 تاریخ : شنبه 95/3/15 | 11:18 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 
پرسشنامه موفقیت / ارتقاء رادسیپ
                                                   
این ابزار دیدگاه فرد نسبت به موفقیت را مورد ارزیابی قرار می دهد.  و دارای 30 گویه است.  برای پاسخ دهی از طیق 3 گزینه ای لیکرت استفاده شده است (مقیمی، 1380). 
این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است .
برای مشاهده لیست پرسشنامه ها  همین جا لیست پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.
 

 تاریخ : شنبه 95/3/15 | 11:11 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرشسنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر

پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر دارای 42 سوال است که در آن تعریف موفقیت زندگی افراد از دید آنها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این پرسشنامه شش بعد موفقیت در زندگی را نشان می‌دهد.

 این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه ها  همین جا لیست پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.

 

 تاریخ : شنبه 95/3/15 | 12:23 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه خود اثربخشی[1] شیرر و مادوکس

برای سنجشخودکارآمدیازپرسشنامة 23 سؤالیکهژاندا ( 1384، ترجمه بشارت و حبیب نژاد) معرفی کرده است ، استفاده شده است.
این پرسشنامه را شیرر و مادوکس[2] ( 1982، به نقل از ژاندا، 2001) ساخته اند. اینپرسشنامة 23 سؤالیدوزیرمقیاسخودکارآمدیکلیوخودکارآمدیاختصاصیدارد،کهیکیمربوطبه خودکارآمدیتصوریفردبهصورتعمومیوکلیمستقلازموقعیتهاوشرایطاختصاصی استودیگری (خودکارآمدیاختصاصی ) بهتصورفردازکارآمدیوتواناییخود برایرویاروییباموقعیتهایخاصمربوطمی شود. ازمجموعایندوزیرمقیاسیک نمرةکلینیزبهدستمی آیدکهوضعیتخودکارآمدیتصوریفردرانشانمی دهد.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه ها  همین جا لیست پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.

 

 

 [1] - Interpersonal Trust

[2] - Shirer & Modoxتاریخ : شنبه 95/3/15 | 12:16 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاس خوشکامی اسنیت- همیلتون (SHAPS )

 

این پرسشنامه دارای 14 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان خوشکامی است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت 4 گزینه ای است.  

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه ها  همین جا لیست پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.

 

 

 تاریخ : شنبه 95/3/15 | 12:9 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب جدید تر مطالب قدیمی تر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق