خرداد 96 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه ارزیابی رابطه مادر- کودک[1](MCRE ) -رابرت، ام، راس 

کودکی دوران پایه گذاری شخصیت انسان است و سلامت جسمانی، عاطفی، اجتماعی و روانی انسان بستگی شدید به چگونگی گذران این دوران دارد. در این دوره فرد به مراقبت مادر نیازمند است و کیفیت این رابطه بر فرآیند رشد و تحول همه جانبه کودک اثر گذار است .

رابطه متقابل مادر و کودک، دلبستگی و پیوندهای ماندگار آنان و نیز پیامدهای محرومیت از مادر از مدت ها قبل مورد بحث روان شناسان قرار داشته است. برخی دانشمندان دلبستگی های ایمن و نا ایمن مادر و کودک را مشخص کرده اند. آنها دلبستگی را پیوندهای هیجانی می دانند و آن را به عنوان نظام کنترل "سازمان دهنده رفتار" تعریف می نمایند و اساسا مادر را منبع امنی برای اکتشافات کودک دانسته و اعتراض جدی کودک در برابر جدایی از مادر را از شواهد قطعی دلبستگی اعلام می دارند.برخی دلبستگی های پرورش دهنده را بیان کرده اند. مطالعات مختلف در خصوص سودمندی کوتاه مدت و بلند مدت دلبستگی ایمنی بخش درآغاز زندگی را بیان می نماید. همچنین دیگر نظریه پردازان عنوان داشته اند که الگوی سالم و فعال رابطه مادر و کودک اساس رفتار اجتماعی و فردی هر شخصی را شکل می دهد. این آزمون توسط رابرت، ام، راس ( 1961) طراحی شده و دارای 48 عبارت و  4 خرده مقیاس:1- پذیرش فرزند[2]، 2-بیش حمایتگری[3]، 3- سهل گیری[4] و 4-طرد[5] فرزند است.  ارزیابی رابطه مادر-کودک یک چهارچوب از نگرش‌های ارجاعی از طریق چگونگی رابطه مادران با فرزندانشان ایجاد کرد. این رویکرد برآورد عینی از رابطه یک مادر ب کودکش که تحت عنوان یک نیمرخ 5 نگرشی بنا نهاده شده فراهم می‌آورد. نتایج (یافته‌های) به دست آمده از طریق این ارزیابی می‌تواند فرایند ارزیابی و درمان رابطه مادر و کودک را تسهیل نماید.

به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان

 این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودپرسشنامه ارزیابی رابطه مادر- کودک(MCRE) -رابرت، ام، راس 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.

 [1]- Mother-Child Relationship Evaluation

 

[2]- - acceptance

[3]- overprotection

[4]- - over indulgence

[5]- – rejectionتاریخ : شنبه 96/3/27 | 7:9 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

آزمون سنجشاعتقاداتدینیزارعوامین پور(1390)

اعتقادات و باورهای دینی از سرمایه‌های مهم و ریشه‌ای هر انسانی است که او را از خطرات حفاظت کرده و از آلوده شدن به گناهان نیز جلوگیری می‌کند. همچنین رشد و بالندگی انسان‌ها و جوامع در عرصه‌های گوناگون، مرهون اعتقادات و باورهای مستحکم دینی است. با بررسی عوامل پیروزی و شکست مسلمانان در تمام عصرها از صدر اسلام تاکنون، می‌توان پی برد که مهم‌ترین عامل پیروزی‌ها، استحکام اعتقادات و باورها و مهم‌ترین عامل شکست و نابودی‌شان، سست شدن اعتقادات و باورهای آنان بوده است. ایمان و عقیده دینی هر فردی محرک و جهت‌دهنده او در همه یا بخشی از عمل‌کردهای روزانه زندگی اوست و این امر اختصاص به حوزه تکالیف دینی ندارد، بلکه تمامی جنبه‌ها و ابعاد زندگی او را از برخورد با خود، خانواده، خویشاوندان و کلیه انسان‌ها در بر می‌گیرد. آزمونسنجشاعتقاداتدینیتوسطزارعوامین پور(1390)  براساسمبانینظریحوزه هایدینیوبرایسنجشاعتقاداتدینی افرادتهیهشد. از 26 سؤالتشکیلشدهاستو 3 عاملمشارکتدینی،پایبندیبهاعتقاداتدینیورعایتمسایلشرعیرامورد سنجشقرارمی دهد.  آزمونرامی توانبررویافرادیکهبهبلوغعقلیودینیرسیدهباشنداجراکرد.

به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان

 این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودآزمونسنجشاعتقاداتدینی

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.تاریخ : جمعه 96/3/26 | 4:13 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

آزمون عمل به باورهای دینی (معبد) فرم کوتاه 25 سوالی

تاریخ نشانمیدهدکهدینورزی،قدمتیبسیارطولانی دارد. چنانکهمطالعاتباستانشناسانوانسانشناساننشان دادهاند،مذهبجزءلاینفکزندگیبشریدرتماماعصار بودهاست.  ویلدورانت معتقداست: دینبهاندازهایغنی،فراگیروپیچیدهاستکههیچدورهایدرتاریخبشر، خالیازاعتقاددینینبودهاست . اینکهحتییکانسان بیاعتقادبهدین،درشرایطنامطمئنبحرانروحیو درماندگیبهطورناهشیاربهخداونیروهایماوراءالطبیعی میاندیشدوازاواستمدادمیطلبد،پدیدةثابتشدهای است بهگفتةفرانکلبنیانگذارمکتبمعنادرمانی، احساسمذهبیعمیقوواقعی،دراعماقضمیرناهشیارهرانسانیوجوددارد(حاجیزادهمیمندیو برغمدی،1389). امروزهمتخصصانسلامتروانبیشازپیشبهاهمیتمعنویتدر زندگیافرادتأکیدمیکنند. درحالحاضربسیاریازمتخصصان بالینیعلاقهزیادیبهگنجاندنمعنویتدردرمانبالینیدارند. یکیازدلایلاینتغییرنگرشدردهههایاخیروجود پژوهشهاییاستکهنشانمیدهدکهباورهایدینیو فعالیتهایمذهبیارتباطمثبتیباسلامتجسمورواندارد (جعفری  ؛  حاجلو و محمدزاده، 1393). آزمون معبد 25 سوالی، (عمل نه اعتقاد و نگرش) به باورهای اسلامی را اندازه می گیرد. مواد آزمون در 4 حوزه عمل به واجبات، عمل به مستحبات، فعالیت های مذهبی( عضویت در گروه های مذهبی و...) و در نظر گرفتن مذهب در تصمیم گیری ها و انتخاب های زندگی قرار دارد.

به همراه 12 مقاله مرتبط رایگان

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودآزمون عمل به باورهای دینی (معبد)

 

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.تاریخ : جمعه 96/3/26 | 10:0 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه کیفیت زندگی[1] Sf-36 واروشربون

ازموضوعاتمهمیکهدرحوزهعلومبالینیوبهداشتیاز اهمیتبسیاریبرخورداراست، اندازهگیریسطحسلامتی است.ازآنجاکهدردهههایاخیرسلامتیمفهومیوسیعتلقی میشودلذاامروزهدراندزهگیریسلامتدرنظرداشتنابعادچندگانهسلامتیوبهبیاندیگر «کیفیتزندگی»بیشازپیشمطرح گردیدهواندازهگیریآنبهعنوانپیامدیازسطحسلامتدرحوزهعلومبهداشتیکاربردگستردهاییافتهاست(منتظری و همکاران، 1384). کیفیت زندگی عبارتست از برداشت هر شخص از وضعیت سلامتی خود و میزان رضایت از این وضع. سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را درک فرد از جایگاهش در زندگی در بافت سیستم فرهنگی و ارزش‌هایی که او در آن‌ها زندگی می‌کند می‌داند که در ارتباط با هدف‌ها، انتظارات، استانداردها و نگرانی‌های اوست . پرسشنامه‌های بسیاری برای سنجش کیفیت زندگی ابداع شده‌اند که معروف ترین آن‌ها پرسشنامهکیفیت زندگی 36 سوالی (SF-36) است. پرسشنامهکیفیت زندگی 36 سوالی (SF-36) دارای 36 سوال است و از 8 زیرمقیاس عملکرد جسمی (PF)، اختلال نقش بخاطر سلامت جسمی (RP)، اختلال نقش بخاطر سلامت هیجانی (RE)، انرژی/خستگی (EF)، بهزیستی هیجانی (EW)، کارکرد اجتماعی (SF)، درد (P) و سلامت عمومی (GH). تشکیل شده است ، همچنین از ادغام زیر مقیاس ها دو زیرمقیاس کلی با نام های سلامت جسمی و سلامت روانی به دست می‌آید. در این پرسشنامه نمره پایین‌تر نشان دهنده کیفیت زندگی پایین‌تر است و برعکس.  پرسشنامهکیفیت زندگیبرای مصارفی چون کار بالینی، ارزیابی سیاست های بهداشتی . نیز تحقیقات و مطالعات جمعیت عمومی کارایی خود را ثابت کرده است. این آزمون توسط واروشربون در سال 1992 و در کشور آمریکا طراحی و اعتبار و پایایی آن در گروه های مختلف مورد تأیید قرار گرفته است.

به همراه 2 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی Sf-36واروشربون

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 [1]- Short form Health Surveyتاریخ : پنج شنبه 96/3/25 | 4:36 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه سبکهایعمومیتصمیمگیری(GDMS)اسکات و بروس (1995)

تصمیمگیری،کارمشکلوحساسیاستواینناشیازماهیتپیچیدهتصمیم گیریمیباشد. مبحثتصمیمگیریهمیشهازابتدابهعنوانبخشیجداناپذیرازمدیریتدرادبیاتمدیریتمطرح بودهاست.

نقشتصمیمگیریدرجلوگیریازبروزمسائلوحلمشکلاتوانتقالراهحلمناسب،از عملکردهایمهممدیریتبهشمارمیرودباتوجهبهاینکهوظایفاساسیبرنامهریزی،رهبری، سازماندهیوکنترلمستلزمتصمیمگیریاست. مدیراندرهمهسطوحسازمانبرایاقدامیاحل مشکلتصمیممیگیرندوتصمیماتخودراعملیمیسازندواینتصمیماتدرمرحلهیعملچهارچوبفعالیتسایرکارکنانرامشخصمیسازد،بنابراینمیتواندریافتکهتصمیمگیریفعالیتی حساسوبااهمیتاستوبخشمهمیازوقتوکارمدیرانبهحلمشکلوتصمیمگیری اختصاصمییابد.پرسشنامه سبک های عمومی اسکات و بروس (1995) مشتملبر 25 سوال میباشد.

به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودپرسشنامه سبکهایعمومیتصمیمگیری

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.تاریخ : جمعه 96/3/19 | 10:6 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه رفتارهای ضد تولید[1] بنت و رابینسون (2002)

رفتار کارکنان در سازمان باید در جهت تولید باشد. اما گاه این رفتارها نه­تنها در مسیر تولید نیست؛ بلکه، در فرایند تولید نیز اختلال ایجاد می­کند .رفتارهایضدتولید،مجموعهایمتنوعازرفتارهانظیر تخطیازقواعد،سیاستهاواصولزیربناییمورنیازبرای فعالیتهایفردیوسازمانیراشاملمیشود،کهدارایمشخصه عمدیبودنوباهدفآسیبرسانیبهمرحلهاجرادرمیآیند (اپل بام،آیاکونیوماتوسک، 2007 ). چنینرفتارهاییاغلبدرقالب  آسیبرسانیبهوسایل،امکاناتوتجهیزاتسازمان،زیرپا گذاشتناصولوقواعدکاریرسمی،اذیتوآزارکلامیو فیزیکیهمکارانویامراجعانودزدیواستفادهازوسایل سازمانبرایمقاصدشخصیدردوطبقهاصلی،به نامهای رفتارهایضدتولیدمعطوفبهسازمانورفتارهایضدتولید  معطوفبهافراد )همکاران،مشتریان،مراجعان،سرپرست)جای

می گیرند. این پرسشنامه شامل 11 گویه و یک بعد می باشد و توسط بنت و رابینسون (2002) طراحی شده است.

به همراه 7 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودپرسشنامه رفتارهای ضد تولید بنت و رابینسون

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 [1] - Counterproductive behaviorsتاریخ : پنج شنبه 96/3/18 | 12:37 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

پیدایش و گسترش سریع فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات ، باعث تغییر در چگونگی ، چرایی ، چیستی ، مکان و زمان یادگیری شده و حتی آموزش دهنده نیز از تحول بی نصیب نبوده است . گستردگی تحولات در فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی موجبات پیدایش نوع جدیدی از یادگیری به نام یادگیری الکترونیکی را فراهم آورد . یادگیری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوری و استفاده از دانش توزیع شده از طریق رسانه های الکترونیکی و مبتنی بر فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی همانند ماهواره ، تلویزیون ، تلفن های تصویری ، لوح های فشرده و انواع شبکه های رایانه ای(اصنافی، 1384).

این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن بررسی نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی از ابعاد مختلف (یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط یادگیری مستقل، یادگیری الکترونیکی به عنوان یک محیط یادگیری مؤثر، یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط آموزش چند رسانه ای، یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط آموزش مبتنی بر هدایت آموزش دهندگان) است.

به همراه 6 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است .

دانلودپرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.تاریخ : پنج شنبه 96/3/18 | 10:47 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مکس کیودا MAXQDA)   ) نرم افزار تجزیه و تحلیل کیفی داده ها

 

MAXQDA یک نرم افزار حرفه ای برای تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی و کیفی است. این نرم افزار به عنوان یک  برنامه ی جهانی جهت آنالیز انواع داده های ساختارنیافته مانند مصاحبه ها، مقالات، رسانه ها، نظر سنجی، توییت ها و ... است. می توان از MAXQDA برای مدیریت پروژه های کامل تحقیقاتی استفاده نمود. انواع داده های مربوط به مصاحبه ها، گروه های تمرکز، نظرسنجی آنلاین، صفحات وب، تصاویر، فایل های صوتی و تصویری، صفحات گسترده، داده های کتابشناسی و حتی توییت توییتر و ... را وارد کرد و از امکاناتی نظیر سازماندهی این داده ها در گروه های مختلف، ارتباط داده آن ها به یکدیگر، به اشتراک گذاری و همچنین مقایسه ی کار های صورت گرفته با دیگر اعضای تیم کاری استفاده نمود.

قابلیت های کلیدی نرم افزار MAXQDA:
- سازماندهی و دسته بندی داده ها
- کدگذاری اطلاعات مهم با کد، رنگ، سمبل و ...
- کدگذاری اسناد متنی
- ارائه ی مدل های متناسب با پژوهش پس از کدگذاری سندهای تحقیقاتی
- بازیابی بخش های کد شده تنها با یک کلیک
- استفاده از MAXQDA برای کد کردن مستقیم فایل های صوتی و ویدیویی بدون نیاز به ایجاد Transcript
- ادغام داده های کمی با پروژه 
- مصورسازی و تست  تئوری ها
- گزارش گیری و استخراج نتایج بررسی داده ها

 

 

دانلود رایگان نرم افزار MAXQdaتاریخ : چهارشنبه 96/3/17 | 6:5 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

یکی ازموضوعهایاساسیدرارتباطباسلامتجوانان،سوءمصرفموادمخدراست،بررسیهایاخیردرزمینههایشیوعمصرفموادبیانگر آناستکهسوءمصرفمواددرایرانمسئلهایجدیوروبهرشداست. امروزاعتیادبهموادمخدروروانگرداننسلجوانوبهخصوصدانشجویانراکهآیندهسازکشورهستندبهتباهیکشاندهوزیانهایفردیو اجتماعیواقتصادیمصرفموادبرکسیپوشیدهنیست،مشکلاتومعضلاتخاصیمربوطبهموادمخدرورفتارهایناهنجارناشیازسوء مصرفموادمخدرواعتیاددرمیانکشورهاوفرهنگهاتفاوتدارد. )باقری،  1385 ). ازطرفیباتوجهبهاینکهپیشگیریبهترازدرماناستوبرایپیشگیریازیکپدیدهشناساییعواملمؤثربرآنپدیدهضروریاست. لذا توجهبهعواملمؤثردرگرایشسوءمصرفموادمخدرحائزاهمیتاست. چراکهشناساییعاملهایمؤثردریکپدیدهقدرتپیشبینیرا تسهیلکردهودستاندرکارانراجهتپیشگیریاولیهوتدوینمداخلههایآموزشیبرایافراددرمعرفیخطریاریمی دهد( بوتوین، 2000). این پرسشنامه دارای 16 سوال است و هدف کلی آن بررسی میزان تمایل به اعتیاد از سه بعد اجتماعی، فردی و محیطی در افراد مختلف می باشد.

به همراه 8 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.تاریخ : چهارشنبه 96/3/17 | 1:23 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه گرایش به مصرف مواد:

در حال حاضر اعتیاد و مصرف مواد مخدر به عنوان یکی از چالش‌های مهم اجتماعی، بهداشتی و سیاسی در سراسر جهان مطرح می‌باشد . در مورد سبب شناسی گرایش به مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آنها ، فرضیه های مختلفی بیان شده است ، اما هیچ یک از این نظریه ها به تنهایی نمی توانند علت مصرف مواد مخدر در یک فرد را تشریح کنند . در اغلب موارد مجموعه ای از عوامل در ایجاد مشکل نقش دارند لیکن در هر شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص و در هر فرد برخی از عوامل نقش بارزتری را در مورد سبب شناسی سوء مصرف ایفا می کنند . این پرسشنامه توسط قربانی در سال 1380 ساخته شده است و دارای 30 سوال می باشد.

به همراه 8 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه گرایش به مصرف مواد

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.تاریخ : چهارشنبه 96/3/17 | 1:1 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب قدیمی تر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق