خرداد 96 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه فرسودگیتحصیلی[1]مزلچ( ویرایش رستمی وهمکاران)

یکی از چالش­های عمده تحصیلی، تحلیل رفتن و فرسودگی تحصیلی در فراگیران است که انگیزه و اشتیاق تحصیلی آن­ها را تحت تاثیر قرار می­دهد. متغیرفرسودگی به موقعیتها و بافتهای آموزشی گسترش پیدا کرده که از آن با عنوان فرسودگی تحصیلی نام برده می شود (عزیزی ابرقویی، 1389). سالما، کیورو، لسکینن و نورمی در تعریف فرسودگی تحصیلی این‌گونه‌ گفته‌اند: «فرسودگی تحصیلی با ویژگی‌هایی مانند خستگی ناشی از الزامات مربوط به مطالعه (خستگی تحصیلی)، رشد حس و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت نسبت به مطالب درسی (بی علاقگی تحصیلی) و نیز احساس پیشرفت شخصی ضعیف در امور درسی و تحصیلی (ناکارآمدی تحصیلی) مشخص می‌شود.» می‌توان گفت که موقعیت‌های آموزشی به عنوان محل کار فراگیران محسوب می‌شود. اگرچه فراگیران در موقعیت‌های آموزشی به عنوان کارمند کار نمی‌کنند یا شغل خاصی در آن‌ها ندارند اما از دیدگاه روان‌شناختی، فعالیت‌های آموزشی و درسی آن‌ها را می‌توان به عنوان یک کار در نظر گرفت. آن‌ها در کلاس حضور پیدا می‌کنند و مجموعه تکالیفی را برای موفقیت در امتحانات و کسب نمره قبولی انجام می‌دهند.» (عزیزی ابرقویی، 1389).این پرسشنامه از مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش یا مزلاچ توسط رستمی، عابدی و همکاران (1390) استخراج گردیده  و دارای 15 گویه است و هدف آن‌ بررسی ابعاد عاطفی، شک و بدبینی، خودکارآمدی تحصیلی  فرسودگی تحصیلی می باشد.

به همراه 8 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودپرسشنامهفرسودگیتحصیلی

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 [1]- School – Burnout Inventoryتاریخ : چهارشنبه 96/3/17 | 11:38 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه‌ی عدالت زناشویی

ازدواج وتشکیلخانوادهیکیازمهمترینپدیدههایزندگیاستکهمیتواندموجباترشدوشکوفایی تواناییهایوهمچنینتأمیننیازهایمختلفانسانوبهدنبالآنآرامشروانیرافراهمآورد. باوجوداهمیتوکارکردهایمهمازدواج،پدیدهاییکههموارهبایدموردتوجهقرارگیرد،بروزکشمکشوتعارضبه عنوانجزءجدانشدنیوهمیشگیدرازدواجوروابطزناشوییاستکهاگرزوجیننتوانندآنرابهخوبیحلکنندآثار مخربیبرایزوجینوفرزنداندرخانوادهبههمراهمیآورد ) بهمنی و همکاران، 1390).  پرسشنامه عدالت زناشویی توسط بهمنی ( 1390)  ساخته شده و دارای  26 سوالی است.

به همراه 1 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه عدالت زناشویی

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.تاریخ : دوشنبه 96/3/15 | 6:32 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه 5 عاملی ذهن آگاهی  FFMQ بائر و همکاران 2006

موجشدیدیازعلاقهبهآموزشذهنآگاهیدر حوزهروانشناسیبالینیبهعنوانمداخلهروانی اجتماعیبهوجودآمدهاست(سجادیان، 1392). کابات زین (2003) ذهن آگاهی را " هشیاریپدیدارشدهبهواسطهتوجهکردنبه هدفدرلحظهحاضروتوضیحدادنلحظهبه لحظهتجربهبهطورغیرقضاوتی" تعریف کرد. تمرینهایذهنآگاهیشامل،همکارانمجموعهایازمهارتهاستکهدرچندینمداخله بهطوروسیعیدرزمینههایپزشکیوسلامتروان بهکارگرفتهمیشوند. مداخلاتمبتنیبرذهنآگاهی عبارتنداز: کاهشاسترسمبتنیبرذهنآگاهی است (سجادیان، 1392).پرسشنامه هایذهنآگاهیباویژگیهای روانسنجیقویمیتوانندمشخصکنندکهآیا مهارتهایذهنآگاهیپسازشرکتدریک مداخلهذهنآگاهیمحوردرجمعیتهایبالینیو غیربالینیافزایشمییابندوکاهشدراختلالات روانشناختیراواسطهگریمیکنند (بائر و همکاران، 2006). برخیازدانشمندانذهنآگاهیرابهعنوان مجموعه ایازمهارت هاکهمیتواندآموختهو تمرینشود،توصیفنمودهاند. اینمهارت ها عبارتنداز: مشاهده،توصیف،اقدامآگاهانه، غیرقضاوتیبودننسبتبهتجاربدرونیو غیرواکنشیبودننسبتبهتجاربدرونی ( سگال و همکاران، 2002).

پرسشنامهپنجبعدیذهنآگاهیکهدرمطالعات اخیرازنظرفراوانیپراستفادهترینپرسشنامه ؛ذهنآگاهیبودهاست (بائر و همکاران، 2006). پرسشنامه FFMQ ( ذهن آگاهی ): مقیاس خودسنجی 39 آیتمی است که توسط بائر و همکاران (2006) ساخته شده است.

به همراه 7 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه 5 عاملی ذهن آگاهی 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.تاریخ : دوشنبه 96/3/15 | 2:24 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه مشکلات یادگیری (CLDQ )کلورادو ویلکات و همکاران

پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو توسط ویلکات و همکاران (2011) تهیه شده و مشکلات یادگیری را متشکل از پنج عامل اساسی خواندن، حساب کردن، شناخت اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکردهای فضایی می داند که موجب مشکلات یادگیری می شوند. این پرسشنامه که از 20 آیتم تشکیل شده است، توسط والدین دانش آموزان تکمیل می شود.

به همراه 7 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه مشکلات یادگیری

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.تاریخ : یکشنبه 96/3/14 | 2:46 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه سبک های دلبستگی به خدا فرم خلاصه شده M-SAS  (غباری بناب)

نظریهدلبستگی،اولینباربه وسیلهبالبی( 1969 ) مطرحشد. اومعتقداست: دلبستگیپیوندعاطفی عمیقیاستکهباافرادخاصدرزندگیبرقرارمی شود،به گونه ایکهوقتیفردبااینافرادخاصتعامل می کند،احساسنشاط،شعفوامنیتکردهوبههنگاماسترسازاینکهآنهارادرکنارخوددارد،احساسآرامشمی کند.  مفهوم « دلبستگی» منبعثازنظریهبالبیگستردگیزیادیدارد،ازجملهدینو باورهای مذهبی (کیرکپاتریک، 2005 ) .  کیرکپاتریک( 1999 )،بهعنوانیکیازنخستیننظریهپردازاندرزمینةدلبستگیبهخدا،معتقد است: دلبستگیبهمراقباولیهدردورانکودکی،باگذشتزمان،بهشکلدلبستگیبهخداووطنادامه می یابد.  ویمدعیاستکهمؤمنانارتباطمتقابلشخصیبایکخدایمحبوب،داناونیرومندبرقرار می کنندواینارتباطاتراارتباطاتدلبستگیدرنظرگرفتهاست(اوکوزی، 2010 ).  البتهروابط  نزدیکوعشقوعاطفه ایکهفردباچهرهدلبستگیتجربهمی کند،درارتباطباخدانیزبامیزانیاز تفاوت وجوددارد(کیرکپاتریک،(.  1994  رابطهبینفردوخدابهعنوانرابطهدلبستگیدرکشده،فرایمحدودیت هایحضورفیزیکیاست)کیرکپاتریکوشیور، 1990).

پرسشنامهسبک های دلبستگی به خدا توسط غباری بناب (1390) ساخته شده است. این پرسشنامه مشتمل بر 16 پرسش می باشدوهدف آن بررسی ابعاددلبستگی به خدا(جوارجویی،پناهگاه امن،پایگاه امن،اعتراض به جدایی(نگرانی ازجدایی ازدلبستگی)، ادراک مثبت ازخود،ادراک مثبت ازخدا) است.

به همراه 6 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود سبک های دلبستگی به خدا

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.تاریخ : یکشنبه 96/3/14 | 2:9 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده شوت(MSEIS )

به اعتقاد روان شناسان، شخصیت افراد ترکیب درستی از عقل و هیجان است و معمولاً سمبل عقل را بهره هوشی (IQ) و سمبل دل را هوش هیجانی (EQ) می دانند (همان، 4). این مفهوم (هوش هیجانی (دریچه جدیدی در علم روان شناسی گشوده و تحقیقات وسیعی نیز در این زمینه انجام شده است. از نظر تاریخی، در سال 1980 محققی به نام بار - آن (Bar-On) برای اولین بار مخفف «بهره هیجان[1]»را برای مجموعه ای از توانایی ها که شامل خودآگاهی هیجانی، مسئولیت پذیری، روابط بین فردی مناسب، خود شکوفایی، خوش بینی و نظایر این ها بود، به کاربرد و اولین آزمون در این مورد را ساخت. سپس اصطلاح هوش هیجانی در مجموعه مقالات دانشگاهی جان مایر[2] و پیتر سالووی[3] بین سال های 1990 تا 1993 بیان شد و آنها نیز مفهوم اساسی خود را برای اولین بار با عنوان «هوش هیجانی» به چاپ رساندند. پس از آن دو نفر، دانیل گلمن[4] (1995) این مفهوم را در پر فروش ترین کتابش با عنوان «هوش هیجانی»(چرا هوش هیجانی مهم تر از هوش عمومی است؟) مطرح ساخت و سرانجام واژه هوش هیجانی به عنوان اصطلاحی جدید در فرهنگ

این پرسشنامه یک پرسشنامه خودسنجی 41 سوالی است که برای سنجش هوش هیجانی خصیصه­ای ساخته شده است (آستین و همکاران، 2004) و در واقع نسخه تجدید نظر شده مقیاس هوش هیجانی شوت و همکاران (1998) است.

به همراه 1 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده شوت

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 [1] - Emotional Quotient

[2] - John Mayer

[3] - Pitter Salovey

[4] - Daniel Golmanتاریخ : یکشنبه 96/3/14 | 1:21 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

بهترین و والاترین پیام های مدیریت را در قرآن کریم جستجو کنیم: چیزی که بیش از 14 قرن پیش در قرآن آمده، حالا محققان غربی به آن رسیده اند و به آن افتخار می کنند. ( مانند : مدیریت مشارکتی در آیه زیر)
‏ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ‏
‏ و اگر درشتخوی و سنگ‌دل بودی از پیرامون تو پراکنده می‌شدند . پس از آنان درگذر و برایشان طلب آمرزش نما و در کارها با آنان مشورت و رایزنی کن . و هنگامی که ( پس از شور و تبادل آراء ) تصمیم به انجام کاری گرفتی ( قاطعانه دست به کار شو و ) بر خدا توکّل کن‌ ؛ چرا که خدا توکّل‌کنندگان را دوست می‌دارد . تاریخ : پنج شنبه 96/3/11 | 8:23 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرتاریخ : جمعه 96/3/5 | 9:31 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاس نشخوار ذهنی- تامل[1]

نشخوار  فکری، واژهعمومیاستوبهافکاریاشارهداردکه تکراری،چرخان،خودمتمرکزوافسردهکنندهاند، به طوریکهنقشاساسیدرافسردگیدارند.نشخوار فکریبیانگرافکاریاستکهتمایلبهتکرارداشته، آگاهانهبودهوپیرامونیکموضوعمتمرکزهستندوحتی درصورتغیبتمحرکهایمحیطیفوریوضروریاین افکاربازهمپدیدارمیشوند. واتکینزوهمکارانش(2005 ) ) نشخوارفکریراافکارمربوطبهاحساسغم میدادندوازآنتحتعنواننشخوارفکریغمیاد میکنند (آذرگون و همکاران، 1388). مقیاس نشخوار ذهنی- تامل دارای 24 گویه است .

به همراه 2 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود مقیاس نشخوار ذهنی- تامل

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 [1]- Rumination- Reflection Scale

 تاریخ : پنج شنبه 96/3/4 | 9:36 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای " برن رویتر "

 

این پرسشنامه جهت بررسی واکنش های آزمودنی در برابر مسائل و پیش آمدهای روزانه زندگی ساخته شده است و از 125 سؤال تشکیل شده است . شش جنبه از ویژگیهای شخصیتی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و از16 سال به بالا کاربرد دارد. این آزمون برای هر دو جنس قابل اجرا است .

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است .

دانلودپرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای " برن رویتر "

 

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.تاریخ : پنج شنبه 96/3/4 | 8:14 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب جدید تر مطالب قدیمی تر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق