شهریور 99 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 دانلود رایگان  لیست موضوعات رشته علوم اجتماعی برای مقاله و پایان نامه نویسی

 کلیک جهت  دانلود رایگانلیست موضوعات علوم اجتماعی

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abaziziتاریخ : دوشنبه 99/6/31 | 6:52 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

 دانلود رایگان پرسشنامه سنجش فضولی  

 

 کلیک جهت  دانلود رایگان پرسشنامه سنجش فضولی

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.comتاریخ : شنبه 99/6/29 | 5:49 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

 دانلود رایگان لیست موضوع های مناسب مقاله و پایان نامه نویسی رشته مدیریت  

 

 کلیک جهت دانلود رایگان لیست موضوع های مناسب مقاله و پایان نامه نویسی رشته مدیریت

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com


تاریخ : شنبه 99/6/29 | 5:28 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 دانلود رایگان پرسشنامه   پرسشنامه سنجش قدرت رهبری

 

 

 کلیک جهت دانلود رایگان پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com


تاریخ : جمعه 99/6/28 | 1:10 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

 دانلود رایگان پرسشنامه   پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان 

 

 کلیک جهت دانلود رایگان آزمون شخصیتی ادواردز

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com


تاریخ : جمعه 99/6/28 | 11:29 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

445 موضوع مناسب مقاله  و پایان نامه نویسی  رشته علوم تربیتی 

 

برای مشاهده این موضوع ها اینجا  کلیک فرمائید.

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 تاریخ : پنج شنبه 99/6/27 | 10:52 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرسشنامه نگرش به آسیب اجتماعی ( ت?مور تاش و آقا??) 

انسان به عنوان یک موجود اجتماعی  و بـرای پره?ـز از هـرج و مـرج، ارزشهـا هنجارهای اجتماع? و نظم اجتماع? را شکل م?دهد، لذا هرگاه ارزشهای اجتمـاع? و قواعد رفتار مراعات نشود، نظم اجتماع? آس?ب مـ? ب?نـد کـه از آن در جامعـه بـه     عنوان «کجروی» ?ا انحراف اجتماع? تلق? م?شود. انحرافات اجتمـاع? پد?ـده هـا?? هستند که در جوامع همگن و غ?رهمگن، مدرن و سنت?، د?ن? و غ?رد?ن? به نحـوی  از انحاء ظهور م??ابند. پس آس?ب اجتماع? از جمله مشک?ت عمده ای است که امروزه گر?بـانگ?ر بسـ?اری از   جوامع کنون? است. در جامع? مـا ن?ـز بـا توجـه بـه ارزش  هـای د?ن?، اخ?ق?، فرهنگ?، اجتماع?، ساختار جمع?ت? بس?ار جـوان و وجـود مشـک?ت عد?ده اقتصادی، انحرافات بـه عنـوان ?کـ? از   بغـرنج تـر?ن و پ?چ?ـده تـر?ن مسـائل   اجتماع? به شمار م?آ?د که موجـب جر?حـه دار سـاختن وجـدان جمعـ? و چـالش امن?ت اخ?ق? و اجتماع? گرد?ده است( باقری کراچی و مهرابی، 1396). 

پرسشنامه سنجش  نگـرش به آس?بهای اجتماع? توسط آقا?? و ت?مور تاش طراحـ? شـده و دارای 42  عبارت است. ا?ـن پرسشنامه دارای مؤلفهها?? مانند سرقت، پرخاشگری، مواد مخـدر، مسـا?ل جنسـ?، خودکش? و فرار از خانه است.

همراه 4 مقاله رایگان  

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 تاریخ : چهارشنبه 99/6/26 | 7:40 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

کلیک جهت مشاهده 155 موضوع مناسب پایان نامه نویسی  رشته برنامه ریزی درسی  


برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 تاریخ : دوشنبه 99/6/24 | 5:57 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرسشنامه سنجش نگرش CAS   (1984)

در زمینه‌ی آموزش و یادگیری، مدلی سنتی برای قرن‌ها وجود داشته است که در آن کلاسی بوده و دانش‌آموزانی و معلمی که راهنمای آنان بوده است. حضور فیزیکی یک امر بدیهی بود، و شکل‌های دیگر آموزش مورد شک و تردید بودند. بعد رایانه از راه رسید و چشم‌انداز یادگیری و آموزش را زیر و رو کرد.E-learning یا یادگیری الکترونیکی در واقع ابزار یا سیستمی آموزشی بر پایه یکامپیوتر است که به ما اجازه می‌دهد در هر جایی و هر زمانی، یاد بگیریم. یادگیری الکترونیکی امروز بیشتر از طریق اینترنت عرضه می‌شود، ولی در گذشته روی ترکیبی از شیوه‌های مبتنی بر کامپیوتر مثل سی‌دی بود.فناوری چنان پیشرفت کرده است که با استفاده از ابزارهایی که حس کلاس درس را شبیه‌سازی می‌کنند، شکاف جغرافیایی از میان برداشته شده است. با یادگیری الکترونیک می‌توانیم مطالب را در انواع قالب‌ها مثل ویدیو، اسلاید، فایل‌های word و Pdf در هر جایی عرضه کنیم.برگزاری وبینار (کلاس‌های زنده یآنلاین) و ارتباط با اساتید از طریق گپ و انجمن‌های گفتگو هم از گزینه‌هایی است که کاربران می‌توانند از آن برخوردار باشند. سیستم‌های E-learning (یا به عبارت دیگر، LMS یا سیستم‌های مدیریت یادگیری) و شیوه‌هایش تنوع انبوهی دارند. فرایندهای مختلفی را می‌توان خودکار کرد، مثل ارائهیمحتوا و ثبت‌نام دانشجویان در دوره‌ها. یادگیری الکترونیکی به دانشجویان این امکان را می‌دهد که یادگیری را با زندگی خودشان سازگار کنند، و حتی پرمشغله‌ترین فرد هم می‌تواند در کارش پیشرفت کند و مهارت‌های جدید کسب نماید.با ظهور اینترنت تحولات زیادی در آموزش رخ داده است. امروزه یادگیرندگان در استفاده از گوشی‌های هوشمند، پیام‌دهی، و استفاده از اینترنت مهارت پیدا کرده‌اند و شرکت در یک دوره یآموزشی آنلاین برایشان کار راحتی است. همچنین می‌توانند در گروه‌ها و انجمن‌ها شرکت کنند و با دیگر علاقمندان ارتباط داشته باشند.

در دنیای پرسرعت یادگیری الکترونیکی، فناوری‌های موجود برای تولید دوره‌های جذاب همواره در حال تغییر و تحول است، و دوره‌ها باید مرتباً به‌روز شوند تا آخرین اطلاعات را به جوینده ی دانش ارائه کنند. اهمیت این موضوع در صنعت و تجارت بیشتر هم می‌شود، و برای همین است که بسیاری از کسب‌وکارها از طریق یادگیری الکترونیکی به کارکنان خود آموزش ارائه می‌دهند. هزینه? پایین و انعطاف مکانی و زمانی هم از دیگر نکات جذاب این شیوه است. حالا کارکنان می‌توانند خیلی راحت دانش کاری و مجموعه? مهارت‌های خود را گسترش دهند.

پرسشنامه نگرش سنجش درباره کتاب الکترونیکی براساس مقیاس نگرش سنج کامپیوتر CAS ساخته شده است(مشتاقی، 1384).این مقیاس در سال 1984 به وجود آمده و از عمومیت بیشتری در بین محققین برخوردار گشته است. مقیاس 30 گویه ای CAS دارای سه خرده مقیاس می باشد.

همراه  3 مقاله رایگان  

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 تاریخ : دوشنبه 99/6/24 | 10:39 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب قدیمی تر


 • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
 • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق