مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پاتریک، هیکس و رایان - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پاتریک، هیکس و رایان

یکی ازفرایندهایانگیزشیکهدچارتحول می شود،خودکارآمدیادراکشدهاست. خودکارآمدی بهباورهایافراددربارةتواناییخوددرموردیادگیری ،وعملکرددرسطحمشخصیاطلاقمی شود. پژوهشهایفراوانیبهایننتیجهرسیدهاند کهخودکارآمدیبریادگیری،انگیزشوعملکرد ؛تحصیلیاثرگذاراست. خودکارآمدیمفهومی استکهازیکنظری?گستردهبهنامنظری?شناختی-اجتماعیاستخراجشدهاستکهبرطبقآنپیشرفت آدمیمتأثرازرفتارخود،شرایطمحیطیوویژگیهای درونیهمچونتفکراتوباورهایخوداوست. تصوریادگیرندگانازخودکارآمدی خودازمنابعگوناگونیحاصلمیشودهمچون عملکردواقعیوواکنشهای فیزیولوژیکخودشان، تشویقدیگرانوتجربیاتیکهازطریقیادگیری مشاهدهایبهدستمیآورند. باافزایشمیزان خودکارآمدییادگیرندگان،عملکردتحصیلیآناننیز افزایشپیداکردهوآمادگیواستقامتبیشترینسبت بهآنهاییکهازمیزانخودکارآمدیپایینتری برخوردارندازخودنشانمیدهند( سید صالحی و یونسی، 1394).   این مقیاس توسط پاتریک، هیکس و رایان (1997) ساخته شده است و  دارای 5 ماده می‌باشد.

به همراه 6 مقاله مرتبط رایگان

ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پاتریک، هیکس و رایان

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرماییدتاریخ : شنبه 95/12/21 | 6:4 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق